ATRIAS

ATRIAS

En l'Orde de 7 de desembre de 2005 de la C.A.P.A, s'establix un programa de promoció de la lluita integrada contra les plagues dels diferents cultius a través d'agrupacions per a tractaments en agricultura (ATRIA) i les ajudes econòmiques.

En l'Orde de 17 de novembre de 1989 del M.A.P.A , s'establixen els objectius de l'esmentat programa.

  • Posada al punt i aplicació de les tècniques de lluita integrada i utilització racional dels productes i mitjans fitosanitaris.
  • Formació del personal tècnic i especialitzat en la direcció i l'aplicació de les esmentades tècniques.
  • Foment de les agrupacions d'agricultors per a la realització de tractaments fitosanitaris integrats (ATRIA).

L'ajuda està destinada a sufragar les despeses d'un tècnic qualificat que dirigisca les actuacions contra les plagues de cada cultiu. També es concedix una ajuda per adquisició de productes fitosanitaris que poden aportar una innovació i millora en l'aplicació de les tècniques de la lluita integrada.

S'establix un import màxim de l'ajuda per al primer any de funcionament de l'ATRIA, segons les característiques del cultiu i la duració del seu cicle. L'esmentada ajuda decreix un 20% anual fins a la finalització del període de concessió de l'ajuda, que s'establix en un màxim de cinc anys.

Per a l'adquisició de productes fitosanitaris s'establix un màxim anual.

Per a una informació més detallada respecte d'això es pot consultar la pàgina web del PROP en l'enllaç següent: