Butlletí d'avisos

Butlletí d'avisos de sanitat vegetal
Prova de verificació
 

Texto boletín de avisos

(1) Ens referim a la localitat o localitats on tinga cultius o, si escau, si no té cultius, la localitat en la qual resideix.

(2) A partir de la recepció de la subscripció rebran via correu electrònic el següent butlletí que s'edite. No obstant això, si volen informació d'interés en relació amb determinats cultius (avisos de tractaments concrets, autoritzacions excepcionals d'utilització de productes fitosanitaris, notes informatives sobre plagues i malalties de cultius) hauran d'emplenar aquest camp.

(3) Informació bàsica sobre protecció de dades

Nom del tractament: Gestió de llistes de distribució d'informació en matèria d'agricultura.

Identitat del responsable del tractament: persona titular de la sotssecretaria de la conselleria competent en matèria d'agricultura.

Finalitat del tractament: Gestionar llistes de distribució per a facilitar informació en matèria d'agricultura a les persones que ho sol·liciten.

Exercici de drets: Pot exercitar el dret d'accés, rectificació, supressió, limitació, oposició i portabilitat de les seues dades de caràcter personal de forma presencial o telemàtica de conformitat amb el que es preveu en el següent enllaç.

Reclamacions: Sense perjudici de qualsevol altre recurs administratiu o acció judicial, tot interessat tindrà dret a presentar una reclamació davant l'Agència Espanyola de Protecció de dades si considera que el tractament de dades personals que el concerneixen infringeix la normativa en matèria de protecció de dades.

Pot obtindre informació més detallada en el següent enllaç

Per a donar-se de baixa prémer el següent enllaç.