Comerciants i centres de jardineria

Comerciants i centres de jardineria

La Llei 30/06 de Llavors i Plantes de Viver en el seu article 36.3 estableix que tots els comerciants de llavors i plantes de viver han de comunicar l'exercici de la seua activitat a la Comunitat Autònoma en la qual tinguen les seues instal·lacions a fi de ser inscrits en el Registre d'operadors professionals de vegetals.

D'altra banda, l'ORDRE de 24 de maig de 1993 de la Conselleria d'Agricultura i Pesca crea el Registre Oficial de Productors, Comerciants i Importadors de Vegetals i estableix l'obligatorietat de la inscripció en el mateix de tots els comerciants de llavors i plantes de viver que precisen de passaport fitosanitari per a la seua circulació.

La inscripció del comerciant en el Registre d'operadors professionals de vegetals es pot descarregar des del següent enllaç: Registre d'operadors professionals de vegetals

SUBSTITUCIÓ DEL PASSAPORT FITOSANITARI

La nova normativa elimina la figura del passaport de substitució (distintiu RP) de la Directiva 2000/29/CE, però permet que un passaport fitosanitari puguera ser substituït per un altre, sent obligatori sempre qué la unitat comercial es subdividisca.

Article 93 del Reglament (UE) 2016/2031:

L'operador autoritzat que haja rebut una unitat comercial, podrà expedir un PF nou per a cada unitat comercial que substituïsca a l'expedida inicialment.

Si la unitat comercial amb PF se subdivideix, l'operador responsable de les noves unitats comercials, expedirà un PF nou per a cada unitat comercial que substituïsca a l'expedida inicialment.

Es podrà substituir si:

  • Es manté el requisit de traçabilitat.
  • Si els vegetals, productes vegetals i altres objectes continuen complint els requisits essencials per a l'expedició.
  • No s'han modificat les característiques dels vegetals, productes vegetals o altres objectes.

L'operador professional conservarà el PF substituït com a mínim 3 anys.

Per a autoritzar un comerciant a l'emissió del passaport fitosanitari haurà de presentar la sol·licitud segons el model següent: Sol·licitud per a substitució de passaport

L'autorització serà per any natural per als grups d'espècies sol·licitats. L'autorització comporta el pagament de taxes: Descàrrega de taxes