CONTROL DE PLANTES ORNAMENTALS

CONTROL DE PLANTES ORNAMENTALS

La planta ornamental de Viver

La producció de planta de viver per a ús ornamental ve regulada pel Reial Decret 200/2000, d'11 de febrer, pel qual s'aprova el Reglament tècnic de control de la producció i comercialització dels materials de reproducció de les plantes ornamentals.

Reglament tècnic de control de la producció i comercialització dels materials de reproducció de les plantes ornamentals

La inscripció del productor en el Registre de Proveïdors de Llavors i Plantes de Viver i en el Registre de Productors, Comerciants i Importadors de Vegetals es pot consultar en la següent direcció, on també es troba el formulari de sol·licitud:

Registre d'operadors professionals de vegetals

Quan el viver sol·licita la seua alta en el Registre de Proveïdors de Llavors i Plantes de Viver, entre la documentació que ha d'entregar per a cursar la sol·licitud es troba la Memòria Descriptiva. Els punts que aquesta ha d'incloure, en el cas de la planta ornamental, són:
MEMÒRIA DESCRIPTIVA DE LES ACTIVITATS A DESENVOLUPAR

  1. ESPÈCIES QUE ES PRODUIRAN I QUANTITATS: Es tracta d'una previsió inicial. Una vegada inscrit haurà de declarar anualment les espècies que es posen en producció i les quantitats.
  2. UBICACIÓ DE LES PARCEL·LES DE PRODUCCIÓ: S'ha d'indicar terme municipal, polígon i parcel·la.
  3. DESCRIPCIÓ DE LES INSTAL·LACIONS: S'indiquen els mitjans dels quals es disposa per a la producció, tals com hivernacles, umbracles, sistemes de reg, maquinària, cambra, magatzem, etc.
  4. MÈTODES DE MULTIPLICACIÓ: S'indica el procés de multiplicació que es durà a terme, ja siga per germinació de llavor, per esqueix arrelat, empelt de iemmes, etc.
  5. ORIGEN DEL MATERIAL: És important indicar la procedència del material de multiplicació, especificant si es tracta de material obtingut de plantes pròpies o si és comprat a altres vivers. Una vegada el productor es trobe inscrit anualment haurà de declarar, juntament amb les espècies i quantitats posades en producció, l'origen del material de multiplicació (origen de les iemmes, llavors, planters, estaquillas o esqueixos, etc.)
  6. CALENDARI DE PRODUCCIÓ: En aquest apartat s'indiquen les èpoques de l'any en les quals es durà a terme la producció per a cada grup d'espècies.
  7. SISTEMES DE CONTROL DE LA QUALITAT: El control de la qualitat es fonamenta en la identificació de lots dins del viver. En aquest apartat el productor indicarà de quina manera té prevista la identificació de lots de producció.

Producció i comercialització de Palmeres

Les palmeres són un cas especial de PLANTA ORNAMENTAL. Com a tals es regeixen pel Reial decret 200/2000, d'11 de febrer, pel qual s'aprova el Reglament tècnic de control de la producció i comercialització dels materials de reproducció de les plantes ornamentals.

Les palmeres són plantes de la família Arecaceae amb multitud de gèneres botànics, sent els més habituals a la Comunitat Valenciana els gèneres Phoenix, Washingtonia, Trachycarpus, Chamaerops, Syagrus, Brahea, Butia, Sabal, Livistona i Chamaedorea.

La comercialització de palmeres amb més de 5 cm de diàmetre en la base de la tija ha de realitzar-se obligatòriament amb passaport fitosanitari.

Les condicions per a l'autorització del passaport fitosanitari són:

  1. La inscripció del productor en el Registre de Proveïdors de Llavors i Plantes de Viver i en el Registre de Productors, Comerciants i Importadors de Vegetals.
  2. La declaració de les parcel·les de producció de palmeres.
  3. La realització dels tractaments preventius obligatoris i la vigilància de l'estat fitosanitari de la plantació, subjectes a control periòdic de la Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica.

En aquestes condicions, transcorreguts dos anys sense que en la plantació s'hagen observat símptomes de la presència de les plagues Rhynchophorus ferrugineus ni Paysandisia archon, la Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica, autoritzarà a el productor per a l'emissió de passaport fitosanitari.

Rhynchophorus ferrugineus (Morrut roig de la palmera)

Tríptic Rhynchophorus ferrugineus (Morrut roig de la palmera)