CONTROL DE PLANTES ORNAMENTALS

CONTROL DE PLANTES ORNAMENTALS

La planta ornamental de Viver

La producció de planta de viver per a ús ornamental ve regulada pel Reial Decret 200/2000, d'11 de febrer, pel qual s'aprova el Reglament tècnic de control de la producció i comercialització dels materials de reproducció de les plantes ornamentals.

Reglament tècnic de control de la producció i comercialització dels materials de reproducció de les plantes ornamentals


 

REQUISITS PER A L'ARRANCADA I TRASLLAT D'OLIVERES O CÍTRICS RECUPERATS

Sol·licitud de trasllat de material vegetal

 

Producció i comercialització de Palmeres

Les palmeres són un cas especial de PLANTA ORNAMENTAL. Com a tals es regeixen pel Reial decret 200/2000, d'11 de febrer, pel qual s'aprova el Reglament tècnic de control de la producció i comercialització dels materials de reproducció de les plantes ornamentals.

Les palmeres són plantes de la família Arecaceae amb multitud de gèneres botànics, sent els més habituals a la Comunitat Valenciana els gèneres Phoenix, Washingtonia, Trachycarpus, Chamaerops, Syagrus, Brahea, Butia, Sabal, Livistona i Chamaedorea.

La comercialització de palmeres amb més de 5 cm de diàmetre en la base de la tija ha de realitzar-se obligatòriament amb passaport fitosanitari.

Les condicions per a l'autorització del passaport fitosanitari són:

  1. La inscripció del productor en el Registre d'operadors professionals de vegetals
  2. La declaració de les parcel·les de producció de palmeres
  3. La realització dels tractaments preventius obligatoris i la vigilància de l'estat fitosanitari de la plantació, subjectes a control periòdic de la Conselleria d'Agricultura, Ramaderia i Pesca

En aquestes condicions, transcorreguts dos anys sense que en la plantació s'hagen observat símptomes de la presència de les plagues Rhynchophorus ferrugineus ni Paysandisia archon, la Conselleria d'Agricultura, Ramaderia i Pesca, autoritzarà a el productor per a l'emissió de passaport fitosanitari.

 

Tríptic Rhynchophorus ferrugineus (Morrut roig de la palmera)

Tríptic Paysandisia archon (Eruga barrinadora de les palmeres)