CONTROL I CERTIFICACIÓ DE PLANTES DE VINYA

CONTROL I CERTIFICACIÓ DE PLANTES DE VINYA

Plantó de vinya

La producció de plantons de vinya per a ús en plantacions comercials ve regulada pel Reial Decret 208/2003, de 21 de febrer, pel qual s'aprova el Reglament tècnic de control i certificació de plantes de viver de vinya.

Reglament tècnic de control i certificació de plantes de viver de vinya

Precintat de vinya

L'operador professional sol·licitarà a l'autoritat competent l'enumeració de les etiquetes i l'autorització per a realitzar el precintat del material que s'ha certificat. La sol·licitud es presentarà com a mínim 3 dies abans de realitzar les activitats de precintat.

Exemple declaració precintat Vinya

Registre de varietats

La inscripció en el Registre de varietats comercials és un requisit previ i obligatori per a la producció destinada a la comercialització. No serà necessària la inscripció en el Registre de varietats comercials per a les varietats incloses en un catàleg comú de la UE i les incloses en els catàlegs nacionals dels països membres de la UE.

Llistat de clons de vinya espanyols admesos a certificació