Determinats mitjans de defensa fitosanitària

Determinats mitjans de defensa fitosanitària

La Llei 43/2002, de 20 de novembre, de Sanitat Vegetal, regula en el capítol IV, del seu títol III, la comercialització i la utilització dels organismes de control biològic i la resta de mitjans de defensa fitosanitària diferents dels productes fitosanitaris.

El Reial Decret 951/2014, de 14 de novembre, pel qual es regula la comercialització de determinats mitjans de defensa fitosanitària, afecta els organismes de control biològic, les trampes i altres mitjans o dispositius per al control de plagues, així com els productes no fitosanitaris que puguen afavorir que els cultius desenrotllen vigor o resistències davant de patògens.

S'exclouen de l'àmbit d'aplicació de l'esmentada orde:

  • Els productes fitosanitaris.
  • Els fertilitzants.
  • Els organismes de control biològic exòtics, pel que fa a la comunicació.
  • Els mitjans d'aplicació dels productes fitosanitaris, sotmesos a normativa específica.

L'orde especifica que les empreses que produïsquen o siguen responsables de la posada en el mercat d'organismes de control biològic, productes, dispositius o altres mitjans compresos en el seu àmbit d'aplicació, presentaran una comunicació de comercialització específica per a cada un dels esmentats productes, organismes, dispositius o mitjans.

Normativa:

Enllaç a la pàgina de Registre de determinats mitjans de defensa fitosanitària (MDF) del Ministeri d'Agricultura i Pesca, Alimentació i Medi Ambient