Exportació a tercers països

Exportació a tercers països

Exportació de vegetals i productes vegetals a tercers països

Esquema del procediment d'exportacions detallat a continuació:

La competència en l'EXPORTACIÓ de FRUITA FRESCA correspon al Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació (MAPA).

El Servei de Sanitat Vegetal de la Comunitat Valenciana o els agents autoritzats per aquesta, són els competents per acreditar el compliment de determinats requisits exigits pel país de destí per a l'exportació. Aquest document, anomenat ATESTACIÓ FITOSANITÀRIA*, està destinat al Servei d'Inspecció de Sanitat Vegetal en Frontera del MAPA perquè, amb base en ell, i juntament amb l'actuació corresponent, permeta realitzar la declaració addicional o suplementària com a part de l'expedició del certificat fitosanitari d'exportació. Veure Real Decreto 387/2021.

Hi ha dues opcions segons si hi ha o no un acord prèvi entre el MAPA i el país de destí:

  • OPCIÓ 1 - Destins AMB ACORD BILATERAL AMB EL PAÍS DE DESTÍ.

Més informació: Campañas específicas de exportación. L'OPERADOR o EXPORTADOR ha de registrar-se en l'aplicació CEXVEG i accedir al mòdul "Campanyes específiques d'exportació".                                  

MANUALS D'AJUDA de les aplicacions, avisos i campanyes vigents a: CEXVEG CAMPAÑAS ESPECÍFICAS DE EXPORTACIÓN – GESTOR (gestor de continguts)

  • OPCIÓ 2 - Destins SENSE ACORD BILATERAL AMB EL PAÍS DE DESTÍ.

LÓPERADOR O EXPORTADOR ha de registrar-se en l'aplicació CEXVEGWEB i realitzar la sol.licitud d'ATESTACIÓ FITOSANITÀRIA*                          

Documentació necessària a adjuntar al CEXVEGWEB:    

  • Permís d'importació en vigor del país de destinació o, en cas contrari, requisits fitosanitaris exigits pel país de destinació.
  • Informe del laboratori amb el resultat de les anàlisis sol·licitades. Per a la presa de mostres oficial, ha de sol·licitar-ho al correu del Servei de Sanitat Vegetal exportaciontercerospaises@gva.es i adjuntar la relació de parcel·les amb referència SIGPAC i una autorització per escrit dels propietaris de les parcel·les per a l'accés a les mateixes.
  • Justificant de pagament d'una taxa per cada informe facultatiu de caràcter tècnic a emetre. S'indica a continuació l'enllaç per efectuar el pagament, havent de seleccionar el punt 4 de l'apartat B: TASA INFORME FACULTATIVO

RESOLUCIÓ DE DUBTES: exportaciontercerospaises@gva.es