Exportación a terceros países

Exportación a terceros países

Exportació de vegetals i productes vegetals a tercers països

Esquema del procediment d'exportacions detallat a continuació:

  • Destins AMB ACORD BILATERAL AMB EL PAÍS DE DESTÍ.

Més informació: campañas específicas de exportación.

Sol·licitud de L'OPERADOR: Aplicació CEXVEG, mòdul "Campanyes específiques d'exportació".

  • Destins SENSE ACORD BILATERAL AMB EL PAÍS DE DESTÍ.

Sol·licitud de DECLARACIÓ ADDICIONAL*: Aplicació CEXVEG, mòdul "Expedició de certificats d'exportació".

*"Informe preceptiu que ha de realitzar el Servei de Sanitat Vegetal de la Comunitat Valenciana que complementa al certificat fitosanitari".

Documentació necessària a adjuntar al CEXVEG (per a la Declaració addicional):

  • Permís d'importació del país de destí en vigor.
  • Informe del laboratori amb el resultat de les analítiques sol·licitades. Per a la presa de mostres oficial, ha de sol·licitar-ho en el mail del Servei de Sanitat Vegetal exportaciontercerospaises@gva.es i adjuntar la relació de parcel·les amb referència SIGPAC i una autorització per escrit del/els propietari/s de la/s parcel·la/s per a l'accés a aquestes.

  • Justificant de pagament d'una taxa per cada informe tècnic a emetre. S'indica a continuació el link per a efectuar el pagament, havent de seleccionar el punt 4 de l'apartat B: TAXA INFORME FACULTATIU.
  • MANUALS D'AJUDA: Aplicació CEXVEG - "Campanyes específiques d'exportació" - Gestor de continguts: MANUAL D'EXPORTACIÓ DEL SOL·LICITANT (febrer 2021).
  • RESOLUCIÓ DE DUBTES: exportaciontercerospaises@gva.es