CERTIFICACIÓ I SANITAT VEGETAL:

CERTIFICACIÓ I SANITAT VEGETAL:

COMERCIANTS I "GARDEN CENTER"

La Llei 30/06 de Llavors i Plantes de Viver en l'article 36.3 establix que tots els comerciants de llavors i plantes de viver hagen de comunicar l'exercici de la seua activitat a la Comunitat Autònoma en què tinguen les seues instal·lacions a fi de ser inscrits en el Registre de Comerciants de Llavors i Plantes de Viver.

 

D'altra banda, l'ORDE de 24 de maig de 1993 de la Conselleria d'Agricultura i Pesca crega el Registre Oficial de .Productores, Comerciants i Importadors de Vegetals i establix l'obligatorietat de la inscripció en el mateix de tots els comerciants de llavors i plantes de viver que precisen de passaport fitosanitari per a la seua circulació.

 

Als efectes del Registre, s'inclouen en la categoria de comerciants els xicotets establiments de venda al consumidor final de llavors i plantes de viver.

 

La inscripció del productor en el Registre de Productors de Llavors i Plantes de Planter i en el Registre de Productors, Comerciants i Importadors de Vegetals es pot descarregar dels enllaços següents:

 

http://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_Proc=2694&versió=amp

 

http://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_Proc=623&versió=amp

 

El R.D. 58/2005 de 21 de gener de 2005 i l'Orde del Ministeri d'Agricultura i Pesca de 17 de maig de 1.993, relatives a l'aplicació de la Directiva 2000/29/CE i les seues modificacions, establixen l'obligació de la utilització del passaport Fitosanitari i en concret el passaport Fitosanitari de Substitució -R.P.- En els documents d'acompanyament de les plantes comprades i venudes (albarans o factures).

 

El passaport Fitosanitari de Substitució es pot utilitzar d'acord amb el model d'etiqueta que s'acompanya:

 

 

Podrà ser etiqueta, segell o format autoimprés en l'albarà o factura i han d'acompanyar en el seu transport a les espècies que requerisquen l'ús de passaport fitosanitari. En ella ha d'identificar-se, en "NÚM. DE PASSAPORT ORIGINAL", que correspon al número de passaport del productor de la planta (també quan en un mateix albarà hi haja diversos productors, i en este cas es poden separar els números de passaport per comes o col·locar-los junt amb el nom de l'espècie en l'albarà).

 

 

No serà necessària la utilització del passaport fitosanitari de substitució quan la venda es realitze al consumidor final no professional, excepte quan existisquen riscos fitosanitaris. Estos casos seran degudament comunicats. A continuació es mostren les llistes de les espècies que requerixen passaport fitosanitari per a la seua circulació. Totes les plantes d'estes llistes han d'haver sigut adquirides prèviament pel comerciant amb passaport fitosanitari.

 

 

Els documents d'acompanyament (albarans o factures) de compra i de venda de les plantes junt amb els seus passaports fitosanitaris han de ser conservats almenys un any (Art. 8.2 del RD 58/2005) i trobar-se disponibles per a la inspecció fitosanitària en l'establiment de venda, excepte en el cas de les plantes sensibles a Erwinia amylovora, i en este cas els albarans hauran de conservar-se almenys tres anys (art. 3.3 del Reial Decret 1201/1999) i les espècies sensibles a Candidatus liberibacter Spp, Trioza eryreae i Diaphorina citri que també hauran de conservar-se fins a tres anys (art. 3.3 del Reial Decret 23/2016).

 

Actualment han de vendre's al públic amb l'etiqueta de passaport fitosanitari individualitzada en cada exemplar en els casos següents:

 

 

1) Totes les espècies de palmera amb diàmetre de base superior a 5 cm, en compliment de l'Orde de 22 de desembre de 2009 d'esta Conselleria:

 

 

Areca Catechu, Arecastrum romanzoffianum, Arenga pinnata, Borassus flabellifer, Brahea armata, Butia capitata, Calamus merillii, Caryota Maxima, Caryota cumingii, Chamaerops humilis, Cocos nucifera, Corypha gebanga, Corypha elata, Elaeis guineensis, Howea forsteriana, Jubea chilensis, Livistona australis, Livistona decipiens, Metroxylon sagú, Oreodoxa règia, Phoenix canariensis, Phoenix dactylifera, Phoenix theophrasti, Phoenix sylvestris, Phoenix robellini, Phoenix reclinata, Sabal umbraculifera, Trachycarpus fortunei i Washingtonia spp.

 

 

2) Totes les espècies sensibles a Erwinia amylovora (foc bacterià), atés que la Comunitat Valenciana és zona protegida enfront d'este bacteri. En este cas el passaport fitosanitari ha de portar, en l'apartat Z.P., la menció "b.2" O "COMUNITAT VALENCIANA":

 

 

Amelanchier spp. (guillomos), Chaenomeles spp. (codonys de flor), Cotoneaster spp. (cotoneaster), Crataegus spp. (arços blancs), Mespilus spp. (nispoleros), Eriobotrya spp. (nispros del Japó), Photinia davidiana spp. (fotinia), Pyracantha spp. (arços de foc), Sorbus spp. (glops, moixeres i servers), Pyrus Spp (perera), Malus Spp (pomera), Cydonia Spp (codonyer, codony)

 

 

També requerixen passaport fitosanitari en la seua circulació les espècies següents excepte a la venda al consumidor final:

 

 

Espècies sensibles a Candidatus liberibacter Spp

 

Vegetals d'Aegle Corrêa, Aeglopsis Swingle, Afraegle Engl, Atalantia Corrêa, Balsamocitrus Stapf, Burkillanthus Swingle, Calodendrum Thunb., Choisya Kunth, Clausena Burm. F., Limonia L., MicroMicrocitrus Swingle., Murraya J. Koenig ex L., Pamburus Swingle, Severinia Tin., Swinglea Merr., Triphasia Lour. I Vepris Comm, Citrus L., Fortunella Swingle i Poncirus Raf. I els seus híbrids, exclosos els fruits (però incloses les llavors).

 

 

Espècies sensibles a Diaphorina citri

 

Vegetals d'Aegle Corrêa, Aeglopsis Swingle, Afraegle Engl., Amyris P. Browne, Atalantia Corrêa, Balsamocitrus Stapf, Choisya Kunth, Citropsis Swingle & Kellerman, Clausena Burm. F., Eremocitrus Swingle, Esenbeckia Kunth., Glycosmis Corrêa, Limonia L., Merrillia Swingle, MicroMicrocitrus Swingle, Murraya J. Koenig ex L., Naringi Adans., Pamburus Swingle, Severinia Tin., Swinglea Merr., Tetradium Lour., Toddalia Juss., Triphasia Lour., Vepris Comm. I Zanthoxylum L., Citrus L., Fortunella Swingle i Poncirus Raf., i els seus híbrids, excepte els fruits i les llavors.

 

 

Espècies sensibles a Trioza erytreae

 

Vegetals de Casimiroa La Clau, Clausena Burm. F., Murraya J. Koenig ex L Vepris Comm, Zanthoxylum L, Citrus L., Fortunella Swingle i Poncirus Raf., i els seus híbrids, excepte els fruits i les llavors.

 

 

Espècies sensibles a Xylella fastidiosa subsp. Múltiplex

 

Acer pseudoplatanus L. Artemisia arborescensL, Asparagus acutifolius L, Cistus monspeliensis L, Cistus salviifolius L., Coffea Spp, Coroneta Valentina L.Retrama x spachiana(syn. Cytisus racemosus Broom)Genista ephedroides DC.Hebe Lavandula angustifòlia Mill.Lavandula.Lavandula dentata L.Lavandula stoechas L.Metrosideros excelsa Sol. exgaertn.Myrtus communis L.Pelargonium graveolens l'HérPolygala myrtifolia L.L.Prunus cerasiferaehrh.CerasiferaEhrh.Quercus súber L.Rosa x floribundaRosmarinus officinalis L. Spartium junceum L

 

 

Espècies sensibles a Xylella enutjosa subsp. Pauca

 

Acàcia saligna (Labill.) Wendl. Asparagus acutifolius L.Catharanthus Cistus creticus L. Coffea Spp, Dodonaea viscosa Jacq. Euphorbia terracina L.Grevillea juniperina L.Laurus nobilis L.Lavandula angustifòlia Mill.Myrtus.Myrtus communis L. Myoporum insulare R. Br.Nerium oleander L. Olea europaea L. Polygala myrtifolia L. Prunus avium (L.) L. Prunus dulcis (Mill.) D.A. Webb Rhamnus alaternus L. Rosmarinus officinalis L. Spartium junceum L. Vinca Westringia fruticosa (Willd.) DruceWestringia glabra L.

 

 

Espècies del gènere Prunus (fruiters d'os i ornamentals)

 

dulcis (ametler), P.p.armeniaca (albercoc), P.avium (cirerer silvestre), P.cerasus (cirerer), P.cerasifera (mirabolaner), P.domestica (prunera), P.p.spinosa (aranyoner), P.p.persica (bresquillera), P.mahaleb (cirerer de Sta.Lluïa), etc.

 

 

Espècies de la família Araceae

 

Aglaonema spp. (aglaonema), Anthurium spp. (anturio), Arum spp. (cércol o realgar), Caladium spp. (caladium), Colocàsia spp. (orelles d'elefant), Dieffenbachia spp. (diefenbaquia), Monstera spp. (costella d'Adam), Philodendron spp. (filodendro), Pistia spp. (encisam d'aigua), Potos spp. (potos), Scindapsus spp. (ecindapso, poto), Spatiphyllum spp. (espatifilum), Zantedeschia spp. (cala etiòpica)

 

 

Espècies de la família Marantaceae

 

Calathea spp. (maranta de cistella), Ctenanthe spp. (ctenanthe), Maranta spp. (marantes)

 

 

Espècies de la família Musaceae

 

Musa spp. i Musella spp

 

 

Espècies del gènere Quercus:

 

ilex (alzina), Q.coccifera (coscoll), Q.suber (surera), Q.faginea (roure valencià), Q.robur (roure), etc

 

 

Espècies de la família Solanaceae

 

Petúnia spp. (petúnies), Datura spp. (herba talpera, trompeter rosa), Hyoscyamus spp. (jusquiams), Cestrum spp. (dames de nit), Brumfelsia spp. (gesmil del Paraguai), Lycium spp. (cambroneres), Mandràgora spp. (mandràgora), Nicotiana spp. (tabacs ornamentals), Physalis spp. (alquejenje), Withania spp. (paternostrera) , Brugmansia spp. (trompetes de l'àngel) i espècies del gènere Solanum: S.jasminoides (fals gesmil), S.rantonetii (fals gesmil de flor blava), S.nigrum (herba mora), S.dolçamara (raïm del diable o dolçamara), S.wendlandii (llevant), etc.

 

 

Camellia spp. (camèlies)

 

 

Espècies de la família Strelitziaceae

 

Strelitzia reginae (au del paradís o strelitzia), Strelitzia nicolai (strelitzia gegant) i Strelitzia alba (strelitzia)

 

 

Herbàcies (altres espècies no citades) excepte bulbs, corms, vegetals de la família Gramineae, rizomes, llavors i tubèrculs

 

Espècies dels gèneres Achillea, Ageratum, Serverola, Ajuga, Alstroemeria, Althaea, Alyssum, Amaranthus, Anagallis, Anemone, Antirrhinum, Aquilegia, Arachis, Arctium, Artemisia, Asclepias, Atriplex, Bellis, Bidens, Borago, Bryonia, Calendula, Capsella, Carthamus, Zelosia, Centàurea, Centranthus, Cheiranthus, Chenopodium, Cicer, Cichorium, Cinerària, Cirsium, Citrullus, Cucúrbita, Cyclamen, Cynara, Dahlia, Datura, Daucus, Delphinium, Dimorphoteca, Erigeron, Eruca, Eryngium, Eupatorium, Gazania, Geranium, Gerbera, Glycine, Helichrysum, Hosta, Indigofera, Lamium, Lathyrus, Limonium, Linària, Malva, Mathiola, Melilotus, Melissa, Mercurialis, Momordica, Nasturtium, Nepeta, Ocimum, Oxalis, Papaver, Escurçana, Pericallis, Petasites, Petroselinum, Phlox, Picris, Pisum, Plantago, Polygonum, Portulaca, Primula, Pterocaulon, Ranunculus, Raphanus, Rumex, Sàlvia, Saponària, Senecio, Sisymbrium, Solidago, Sonchus, Stachys, Stellaria, Tagetes, Taraxacum, Thumbergia, Trachelium, Tragopogon, Trifolium, Trigonella, Tussilago, Veça, Vigna, Xanthium, Zinnia, etc

 

 

Altres gèneres i espècies que precisen passaport fitosanitari

 

Castanea spp. (castanys) Casimiroa spp., Clausena spp., Vepris spp. i Zanthoxylum spp. Pinus spp. i Pseudotsuga menziesii Rhododendron2 spp. (excepte Rhododendron simsii) (rododèndrons) Viburnum2 spp. (marfulls, món o bola de neu, etc) Vitis spp. (vinya) Abies spp. (avets, pinsap) i Pseudotsuga spp. (avets de Douglas) Argyranthemum spp. (margarides), Àster spp. (àster), Gerbera spp. (gerberas), Leucanthemum spp. (margarides) i Tanacetum spp. (tanarides) Asparagus officinalis L'espàrrec)Dendrathema spp. ( crisantemso dendratemas )Dianthus spp. ( clavellsi clavellines )Cedrus spp. ( cedres)Exacum spp. ( violetapersa )Fragaria spp. ( maduixa, maduixot )Gypsophila spp. ( gipsofilas)Impatiens spp. ( Impatienso alegries )Larix spp. ( làrixs)Lupinus spp. ( tramussosornamentals )P.laurocerasus ( llorer-cirerer)P.lusitanica, ( lloro)Pelargonium spp. ( geranisi gitanetes )Persea spp. ( alvocaters)inclòs, P.americana Pícea spp. ( pícees, avets )Platanus spp. ( plàtans d'ombra )Populus spp. ( àlbersi xops )Rubus spp. ( gerderes, esbarzers )Tsuga spp. ( tsugas)Revetla spp. ( revetles)