Insectaris de la Generalitat Valenciana

Insectaris de la Generalitat Valenciana

La lluita biològica de plagues és una estratègia de control, en la qual s'utilitzen poblacions d'enemics naturals (parasitoides, depredadors o patògens), per a reduir la població d'una espècie plaga per davall d'un llindar econòmic de danys.

El control biològic de plagues, pot ser:

  • De conservació: consisteix en el maneig de les condicions que influeixen en l'agre ecosistema, per a potenciar l'eficàcia dels enemics naturals autòctons, de manera que s'actua directament sobre els elements del medi, tant modificant els factors que interfereixen amb les espècies beneficioses, com realitzant un maneig dels requeriments ecològics que necessiten les espècies beneficioses en el seu ambient.

  • Clàssic: consisteix a introduir una espècie exòtica, criar-la i aclimatar-la, amb l'objectiu que passe a formar part del complex d'enemics naturals que té una plaga en camp. L'espècie introduïda passa per un rigorós procés de quarantena, a fi de garantir que cap organisme no desitjat (com hiperparasitoides) s'introduïsca.

  • Inoculatiu: és una estratègia utilitzada quan és possible una certa permanència de l'enemic natural en el cultiu, però és incapaç de viure sobre ell de forma permanent. Els alliberaments inoculatius es fan a l'establiment del cultiu per a colonitzar l'àrea durant el temps de permanència d'aquest i així previndre l'increment de la densitat de l'agent perjudicial. S'introdueix l'enemic en quantitats baixes, esperant que es multiplique en el cultiu i controle la plaga durant un llarg període, encara que no de forma permanent.

  • Inundatiu: consisteix en alliberaments d'un nombre molt elevat d'enemics naturals, natius o introduïts, per a la reducció de la població de l'agent danyós a curt termini, quan s'arriba a nivells de dany econòmic. Es fan introduccions repetides de quantitats elevades de l'enemic per a un control suficient de la plaga.

Un dels objectius principals dels insectaris de la Generalitat és participar en el control biològic clàssic, essencialment en la cria i aclimatació de les espècies exòtiques que fins a l'actualitat s'han introduït. L'aclimatació d'aquestes espècies s'aconsegueix amb soltes periòdiques d'aquests organismes, que els tècnics dels insectaris realitzen en els cultius. Els agricultors que vulguen col·laborar en aquesta labor, poden posar-se en contacte amb els insectaris.

A més, també es crien depredadors per a utilitzar-los com a control biològic inundatiu, com Cryptolaemus montrouzieri i Rodolia cardinalis. En aquest cas, la Conselleria posa a disposició dels agricultors que així ho sol·liciten, segons disponibilitat, adults d'aquestes espècies, perquè l'agricultor realitze soltes en les seues parcel·les a fi de controlar les plagues de cotonets en diversos cultius i de la Cotxinilla acanalada dels cítrics, respectivament.

Enllaç al procediment per a sol·licitar insectes últiles

Així mateix, els insectaris de la Generalitat actuen com a "insectaris dida". Aquelles entitats o particulars interessats a criar en les seues instal·lacions, sense ànim de lucre, el depredador Cryptolaemus montrouzieri, per al control de cotonets en la seua explotació o en la dels seus socis, podran posar-se en contacte amb els insectaris i se'ls proporcionaran els organismes i coneixements suficients per a dur a terme aquesta cria.

Enllaç al procediment per a sol·licitar la participació com a insectari col·laborador.

Díptic informatiu"Cría d'insectes útils per a lluita biològica"

A hores d'ara, les espècies d'enemics naturals que s'estan criant són les següents: (seleccione l'insecte que desitge per a obtenir-ne més informació):

Relació de matèries actives i temps d´espera en setmanes perquè no afecte l´insecte

Efectes secundaris de plaguicides sobre fauna útil en cítrics