Inspección técnica de equipos de aplicación de productos fitosanitarios (ITEAFs)

Inspección técnica de equipos de aplicación de productos fitosanitarios (ITEAFs)

INSPECCIÓ D'EQUIPS I REGISTRE D'ESTACIONS D'INSPECCIÓ D'EQUIPS D'APLICACIÓ DE PRODUCTES FITOSANITARIS A LA COMUNITAT VALENCIANA (REGITEAF-CV)

La Directiva 2009/128/CE, de 21 d'octubre, del Parlament Europeu i del Consell, per la qual s'estableix el marc de l'actuació comunitària per a aconseguir un ús sostenible dels plaguicides, disposa, per als equips d'aplicació de productes fitosanitaris (EAPF), l'obligació de realitzar una inspecció periòdica a fi de verificar el funcionament correcte d'aquests equips i, per tant, minimitzar el risc per a la salut humana i del medi ambient en la utilització dels productes fitosanitaris.

Aquesta norma es transposa a l'ordenament jurídic espanyol per mitjà del Reial Decret 1702/2011, de 18 de novembre, d'inspeccions periòdiques dels EAPF.

A la Comunitat Valenciana s'han realitzat campanyes per a la revisió i la correcta posada a punt de la maquinària d'aplicació de productes fitosanitaris des de fa més de dos dècades. Es va establir l'obligatorietat de revisió de la maquinària cada tres anys, com a norma en els reglaments de producció integrada dels distints cultius.

El Decret 124/2014, de 25 de juliol, del Consell, té per objecte regular les inspeccions periòdiques dels equips d'aplicació de productes fitosanitaris (EAPF), l'elaboració del cens d'equips a inspeccionar (CEGANIP-CV) i el Registre Oficial de les Estacions d'Inspecció Tècnica d'Equips d'Aplicació de Productes Fitosanitaris de la Comunitat Valenciana, que s'ubiquen i/o despleguen la seua activitat en el territori de la Comunitat Valenciana.

Circular de 5 de juny de 2018 de la Direcció General d'Agricultura, Ramaderia i Pesca de la Generalitat Valenciana sobre el control de les inspeccions que realitzen les estacions d'inspecció d'equips d'aplicació de productes fitosanitaris (ITEAF) en la Comunitat Valenciana.

1. Seran objecte d'inspeccions periòdiques:

a) Els equips mòbils d'aplicació de productes fitosanitaris, inscrits en el Registre Oficial de Maquinària Agrícola (ROMA) i utilitzats en la producció primària, agrícola i forestal, així com els equips utilitzats en altres usos professionals, i que corresponguen a alguns dels gèneres de màquines següents:

1r. Polvoritzadors hidràulics (de barres o pistoles de polvorització).
2n. Polvoritzadors hidropneumàtics.
3r. Polvoritzadors pneumàtics.
4t. Polvoritzadors centrífugs.
5é. Empolsadors.

b) Els equips d'aplicació de productes fitosanitaris instal·lats en aeronaus, a l'interior d'hivernacles o en altres locals tancats o a l'aire lliure en l'àmbit territorial de la Comunitat Valenciana (CEGANIP-CV).

2. Prioritat i periodicitat de les inspeccions.

Els EAPF hauran de passar una revisió periòdica, almenys, una vegada abans del 26 de novembre de 2016. Aquestes inspeccions seran realitzades per les estacions d'inspecció d'equips d'aplicació de productes fitosanitaris (ITEAF) autoritzades.

La inscripció dels equips en el CEGANIP-CV o el ROMA, serà prèvia a la inspecció.

Tots els equips nous, adquirits a partir del 10 de desembre de 2011, hauran d'inspeccionar-se, almenys, una vegada dins del termini dels cinc primers anys. Les inspeccions posteriors hauran de realitzar-se com a màxim cada cinc anys, excepte per als casos següents, la inspecció de les quals haurà de realitzar-se, com a màxim, cada tres anys:

a) Els EAPF, els titulars dels quals siguen empreses de serveis agraris, els que presten servei a les Agrupacions per a Tractaments Integrats en l'Agricultura (ATRIA) o realitzen tractaments corporatius, així com les comunitats de béns que agrupen més de deu productors.

b) Els equips que realitzen aplicacions de productes fitosanitaris en les explotacions dels productors donades d'alta en el Registre Oficial de Productors Autoritzats per a la Producció Integrada de la Generalitat.
A partir de l'any 2020, les inspeccions hauran de ser realitzades cada tres anys en tots els equips.

3. Es crea el Registre Oficial de les Estacions d'Inspecció Tècnica d'Equips d'Aplicació de Productes Fitosanitaris de la Comunitat Valenciana (REGITEAF-CV).

S'inscriuran les entitats autoritzades per a realitzar l'activitat d'inspecció indicada en l'apartat 1. L'alta en aquest Registre habilita la ITEAF per a realitzar les inspeccions en tot el territori nacional amb duració indefinida, excepte revocació d'aquesta per incompliment de les condicions que van motivar la seua autorització o a petició de part.

4. Realització de les inspeccions.

  1. Els titulars de la utilització dels equips d'aplicació de productes fitosanitaris seran els responsables de sotmetre els seus equips a la corresponent inspecció en els terminis oficialment reglamentats, i podran triar lliurement entre les ITEAF autoritzades.
  2. La ITEAF comprovarà, prèviament a la inspecció, que la màquina objecte d'aquesta està inscrita en el cens corresponent. L'equip objecte d'inspecció, abans d'aquesta, es presentarà amb les condicions de neteja adequades segons les recomanacions del Manual d'Inspeccions, així mateix disposarà l'ompliment adequat del depòsit amb aigua en els equips d'aplicació de líquids per a la comprovació d'embocadures i bombes.
  3. Les ITEAF realitzaran les inspeccions d'acord amb el que disposa l'article 11 del Reial Decret 1702/2011 i el manual d'inspeccions, establit pel ministeri competent en la matèria, i les altres normes reglamentàries en vigor.
  4. Els titulars dels equips seran informats de les deficiències trobades en els equips i, si és el cas, de les mesures per a la seua correcció. Quan el resultat d'una inspecció siga desfavorable implicarà la no utilització de l'equip. La ITEAF emetrà un certificat en què s'inclourà un termini màxim de 30 dies en què haurà de realitzar-se una nova inspecció en la mateixa estació. La utilització de l'equip en aquest període, o la no realització d'una nova inspecció serà sancionada de conformitat amb la Llei 43/2002, de 20 de novembre, de Sanitat Vegetal.
  5. En tot cas, la ITEAF emetrà la certificació d'inspecció per mitjà d'un butlletí d'inspecció amb el contingut mínim establit en l'annex III del Reial Decret 1702/2011 i quan siga favorable, amb el distintiu autoadhesiu a què fa referència la norma.

Procediment d'Inscripció en el Registre de les Estacions d'Inspecció Tècnica d'Equips d'Aplicació de Fitosanitaris (ITEAF)

Impresos associats: