CERTIFICACION Y SANIDAD VEGETAL:

CERTIFICACION Y SANIDAD VEGETAL:

LA PLANTA ORNAMENTAL DE VIVERO

La producció de planta de viver per a ús ornamental ve regulada pel Reial Decret 200/2000, d'11 de febrer, pel qual s'aprova el Reglament tècnic de control de la producció i comercialització dels materials de reproducció de les plantes ornamentals.

 

http://www.magrama.gob.es/es/agricultura/legislacion/RD_200_2000_tcm7-1412.pdf

La inscripció del productor en el Registre de Productors de Llavors i Plantes de Planter i en el Registre de Productors, Comerciants i Importadors de Vegetals es pot consultar en les següents direccions, on també es troben els formularis de sol·licitud:

 

http://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_Proc=2694&versió=amp

http://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_Proc=623&versió=amp

 

Quan el viver sol·licita la seua alta en el Registre de Productors de Llavors i Plantes de Planter, entre la documentació que ha d'entregar per a cursar la sol·licitud es troba la Memòria Descriptiva. Els punts que esta ha de comprendre, en el cas de la planta ornamental, són:

 

MEMÒRIA DESCRIPTIVA DE LES ACTIVITATS A DESENROTLLAR

1. ESPÈCIES QUE SE'N VAN A PRODUIR I QUANTITATS: Es tracta d'una previsió inicial. Una vegada inscrit haurà de declarar anualment les espècies que es posen en producció i les quantitats.

2. UBICACIÓ DE LES PARCEL·LES DE PRODUCCIÓ: S'ha d'indicar terme municipal, polígon i parcel·la.

3. DESCRIPCIÓ DE LES INSTAL·LACIONS: S'indiquen els mitjans de què es disposa per a la producció, com ara hivernacles, umbracles, sistemes de reg, maquinària, cambra, magatzem, etc.

4. MÈTODES DE MULTIPLICACIÓ: S'indica el procés de multiplicació que es va a dur a terme, ja siga per germinació de llavor, per esqueix arrelat, empelt de rovells, etc.

5. ORIGEN DEL MATERIAL: És important indicar la procedència del material de multiplicació, especificant si es tracta de material obtingut de plantes pròpies o si és comprat a altres vivers. Una vegada el productor es trobe inscrit anualment haurà de declarar, junt amb les espècies i quantitats posades en producció, l'origen del material de multiplicació (origen dels rovells, llavors, planters, estaquetes o esqueixos, etc.)

6. CALENDARI DE PRODUCCIÓ: En este apartat s'indiquen les èpoques de l'any en què es va a dur a terme la producció per a cada grup d'espècies.

7. SISTEMES DE CONTROL DE LA QUALITAT: El control de la qualitat es fonamenta en la identificació de lots dins del viver. En este apartat el productor indicarà de quina manera té prevista la identificació de lots de producció.

 

Contenido en proceso de elaboración.