Plagues. Campanyes oficials de lluita davant de plagues

Plagues. Campanyes oficials de lluita davant de plagues

Campanya Cucat de l'Arròs (Chilo suppressalis) 

La Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural ha iniciat la campanya per a protegir del "cucat" els arrossars de la Comunitat Valenciana per mitjà d'un mètode respectuós amb l'entorn i la pròpia planta.

En concret, des de finals de maig i durant més de tres setmanes s'han instal·lat, en col·laboració amb la Federació de Cooperatives Agroalimentàries de la Comunitat Valenciana, un total de 480.000 difusors amb els que combatre, per mitjà d'un mètode biotecnològic de confusió sexual, esta plaga en l'entorn de les explotacions dedicades a la producció d'arròs.

Campanya Ceratitis capitata (Mosca de les fruites)

 La campanya es basa en les següents actuacions

  • seguiment de poblacions
  • tècnica de l'insecte estèril
  • trampeig massiu
  • trampeig de fruiters aïllats
  • tractaments terrestres
  • tractaments aeris
  • repartiment de fitosanitaris
  • informació al sector

Seguiment de poblacions

Per mitjà d'estos mapes es representa de forma gràfica el seguiment que es realitza per part d'esta Conselleria dels nivells de població de Ceratitis capitata. Els nivells de mtd (mosca per trampa i dia) i risc tenen una escala relativa segons els valors de la zona representada en el mapa.

Els mapes de risc s'han obtingut tenint en compte el nivell de plaga, la densitat de varietats extraprimerenques i la densitat de varietats primerenques (des de setembre a desembre) i la densitat de varietats tardanes (des de meitat de juny a meitat de juliol).

Estos mapes són només orientatius i no garantixen que no haja picades en les zones considerades de menor risc. Les actuacions de la Conselleria només servixen per a reduir els nivells de població; sent imprescindible que cada agricultor realitze tractaments en els seus camps amb varietats receptives per a una efectiva protecció de la fruita.

Parany massiu i repartiment de producte fitosanitari

 

Campanya Cotonet de Sud-àfrica (Delottoccocus aberiae)

Amb l'objectiu de reduir els danys i evitar la dispersió de Delottococcus aberiae (cotonet de Sud-àfrica), en els municipis amb presència confirmada d'aquesta plaga, la Conselleria d'Agricultura, Ramaderia i Pesca facilitarà als agricultors dispositius d'atracció i mort amb piretrinas + feromones per al parany massiu de cítrics tant per a cultius ecològics com per a convencionals.
Els citricultors podran dirigir-se a les seues Cooperatives, Ajuntaments, SATs, Organitzacions Professionals Agràries o altres entitats, que podran col·laborar agrupant sol·licituds i citricultors; per a això hauran de presentar un llistat i la documentació justificativa requerida en cada cas.

Campanya Mosca de l'Olivera (Bactrocera oleae)

Bactrocera oleae és una de les plagues més importants del cultiu de l'olivera en les nostres condicions, es troba distribuïda per tota l'àrea mediterrània. Els danys que provoca són variables depenent de l'any i de la zona geogràfica. A Espanya, els atacs més intensos es produeixen en l'àrea litoral.

L'elevada mobilitat d'aquesta plaga fa que la lluita col·lectiva siga indispensable per a tindre èxit en la disminució dels nivells de plaga en àmplies zones, açò ha motivat que la Conselleria d'Agricultura, amb la base legal del Reial Decret 66/2010 preveja realitzar les següents actuacions per a la campanya 2016:

  • Instal·lació d'una xarxa de monitorització en 60 punts de la C. Valenciana, 20 punts per província amb compteigs setmanals des de l'1 de juny fins a final de novembre.

Cada punt de la xarxa de monitorització estarà compost per 2 trampes cromotròpiques apegaloses grogues amb feromona sexual de B. oleae com atraient, els punts estaran distribuïts per les principals zones olivereres de la C. Valenciana a raó de 20 punts per província. Per a conéixer els nivells de plaga es realitzaren compteigs setmanals, i es remetrà la informació als tècnics i productors interessats perquè puguen prendre decisions sobre les actuacions i moments oportuns per a intervindre, a més de figurar la dita informació en la nostra pàgina web.

 

Aquesta estratègia entra dins de la política que està portant la Conselleria per a reduir al màxim l'impacte dels plaguicides, i fomenta el compliment dels principis de la Gestió Integrada de Plagues.

Campanya Cuc del raïm (Lobesia botrana)

Amb la finalitat de reduir els danys ocasionats pel cuc del raïm, Lobesia botrana, la Conselleria d'Agricultura, Ramaderia i Pesca facilitarà als viticultors, difusors de feromona per a la posada en pràctica de la confusió sexual en vinya, tant per a cultius ecològics com per a convencionals.
 
Aquesta tècnica consisteix a difondre durant el vol dels adults, feromona sintetitzada de la femella amb la finalitat de "confondre" al mascle i dificultar-li la localització i l'acoblament de la femella, aconseguint d'aquesta manera que la femella no siga fecundada. Ens permet una reducció de l'ús d'insecticides i compleix amb el sistema de gestió integrada de plagues contemplat en el Reial decret 1311/2012, d'ús sostenible de fitosanitaris, així com amb la normativa sobre agricultura ecològica.
 
La difusió de la feromona sintetitzada es realitza a través de difusors repartits uniformement per la vinya. Perquè aquesta tècnica tinga èxit aquests difusors, han d'instal·lar-se en la vinya abans d'iniciar-se el vol d'adults.
 
Les Cooperatives, SATs, DD.OO., Organitzacions Professionals Agràries, Ajuntaments o altres entitats, podran col·laborar en aquesta campanya agrupant sol·licituds i viticultors; per a això hauran de presentar un llistat i la documentació justificativa requerida en cada cas.
 

 

Campanya Cotonet (Planococcus ficus) en raïm de taula

Amb la finalitat de reduir els danys ocasionats pel cotonet del raïm, Planococcus ficus, la Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica facilitarà als viticultors, difusors de feromona per a la posada en pràctica de la confusió sexual en vinya, tant per a cultius ecològics com per a convencionals.
 
Aquesta tècnica consisteix a difondre durant el vol dels adults, feromona sintetitzada de la femella amb la finalitat de "confondre" al mascle i dificultar-li la localització i l'acoblament de la femella, aconseguint d'aquesta manera que la femella no siga fecundada. Ens permet una reducció de l'ús d'insecticides i compleix amb el sistema de gestió integrada de plagues contemplat en el Reial decret 1311/2012, d'ús sostenible de fitosanitaris, així com amb la normativa sobre agricultura ecològica.
 
La difusió de la feromona sintetitzada es realitza a través de difusors repartits uniformement per la vinya. Perquè aquesta tècnica tinga èxit aquests difusors, han d'instal·lar-se en la vinya abans d'iniciar-se el vol d'adults.
 
Les Cooperatives, SATs, DD.OO., Organitzacions Professionals Agràries, Ajuntaments o altres entitats, podran col·laborar en aquesta campanya agrupant sol·licituds i viticultors; per a això hauran de presentar un llistat i la documentació justificativa requerida en cada cas.
 
El repartiment es realitzarà per cobrir la meitat de la superfície declarada, en funció de les existències, sempre que el viticultor s'encarregue de cobrir l'altra meitat de la superfície mitjançant la compra de qualsevol producte de confusió sexual contra el cotonet, així com la seva col·locació/aplicació sobre la vinya. S'haurà d'aportar factura de compra (recent) de qualsevol producte de confusió sexual que es trobe inscrit en el Registre de productes fitosanitaris del Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació.
 

Campanya de la mosca de les ales tacades Drosophylla suzukii (Matsumura) en cultiu de cirera

Amb la finalitat de reduir els danys ocasionats per Drosophila suzukii (Matsumura) en cirerer, la Conselleria d'Agricultura, Ramaderia i Pesca facilitarà als agricultors, SPINOSAD 48% [SC] P/V a raó de 0,25 l/ha per a la realització d’un tractament, tant per a cultius ecològics com per a convencionals.

Les Cooperatives, IGP, SATs, Organitzacions Professionals Agràries, Ajuntaments o altres entitats, podran col·laborar en aquesta campanya agrupant sol·licituds i agricultors; per a això hauran de presentar un llistat i la documentació justificativa requerida en cada cas.