Plagues amb mesures especials de control

Plagues amb mesures especials de control

En este apartat es fa una presentació de les plagues i malalties més importants davant de les que es desenrotllen, en l'actualitat programes de vigilància en el cas de no haver-se detectat en la Comunitat Valenciana, i de control i eradicació si és el cas.

Huanglongbing els seus insectes vectors

Epitrix spp. (Pulguilla de la creïlla)

Erwinia amylovora (El foc bacterià de les rosàcies)

Eurytoma amygdali (Vespeta de l'ametller)

Plenodomus tracheiphilus [=Phoma tracheiphila]  (Mal sec dels citrics)

Pomacea maculata (=P. insularum) (Caragol poma)

Pseudomonas syringae pv. actinidae (El xancre bacterià del kiwi)

  • Pla de contingència nacional Xancre bacterià de kiwi

Rhynchophorus ferrugineus (Morrut roig de la palmera)

Paysandisia archon

Scirtothrips dorsalis

Tecia solanivora

Xanthomonas campestris pv. pruni

Xylella fastidiosa