Pla de vigilància citrícola

Pla de vigilància citrícola

El Pla de Vigilància sorgeix a conseqüència de la necessitat de protegir les 180.000 has de cítrics de la CV de l'amenaça de noves plagues i malalties no presents en el nostre territori. Aquest pla s'aprova mitjançant el Decret 123/2005, de 15 de juliol del Consell.

El Pla es dividix en dos parts:

  • Inspeccions en plantacions de cítrics.
    Inspeccions en camp: Les línies d'actuació en camp es dirigixen fonamentalment a realitzar seguiments en plantacions agrícoles i en punts estratègics de control (ports, aeroports, etc.) amb la finalitat de detectar la possible introducció d'organismes nocius no presents en la nostra Comunitat.
  • Inspeccions en magatzems on es manipule fruita procedent de tercers països que tinguen declarades plagues i malalties de quarantena.
    Inspeccions en magatzem: Tots els operadors que manipulen fruita procedent de països tercers s'han d'inscriure en el registre que amb esta finalitat té el Servici d'Inspecció Fitosanitària. Els inspectors de la Conselleria realitzen inspeccions a l'atzar en aquells magatzems que manipulen fruita procedent de països tercers.

NORMATIVA APLICABLE