Plans d'obres

Plans d'obres

La Llei 5/2019, de 28 de febrer, de la Generalitat, d'estructures agràries de la Comunitat Valenciana, estableix que les actuacions directes en matèria d'infraestructures agràries podran estar previstes en estratègies o plans directors (aprovats per decret del Consell) o recollides en plans d'obres (aprovats per ordre de la conselleria competent). Les obres d'interés general de la Comunitat Valenciana incloses en ells podran ser projectades, realitzades i sufragades íntegrament per la conselleria competent en matèria d'agricultura.
La Llei d'estructures agràries considera diversos tipus d'obres d'interés general agrari:

  • Sondejos d'investigació i de captació d'aigües subterrànies, conduccions d'aigua per a reg, drenatge de terres de cultiu, desaigües, electrificacions, instal·lacions de bombament, dessalinització d'aigües salobres, automatismes i capçals de filtratge i adobament, sempre que siguen per a ús comunitari, incloses –si escau– les construccions necessàries tant per a instal·lacions com per a l'emmagatzematge de productes o materials, tot això per a aconseguir una utilització sostenible de l'aigua per a reg.
  • Canalitzacions i conservació de marges en llits públics i camins agrícoles d'ús general.
  • Basses i dipòsits de regulació i emmagatzematge d'aigua per a reg, les capacitats dels quals han de justificar-se d'acord amb els cabals i les procedències de les aigües atesos els efectes del canvi climàtic sobre les disponibilitats de recursos hídrics, com també les obres i les instal·lacions necessàries per a adaptar a les condicions de seguretat i protecció civil aquestes infraestructures de regulació i emmagatzematge.
  • Descontaminació de sòls per a fer-los aptes a la producció agrària, anivellament i condicionament de terrenys, reguerons i assarbs en explotacions i aquelles altres que servisquen per a eliminar els accidents artificials del terreny que dificulten el cultiu en comú en IGC o a zones de reestructuració parcel·lària.
  • Construccions i instal·lacions ramaderes d'ús comunitari en projectes de ramaderia sostenible.
  • Obres necessàries per a conservar el medi ambient rural, mitigar el canvi climàtic, adaptar el sector agrari als efectes del canvi climàtic i assolir una gestió circular i sostenible dels recursos naturals i nutrients en el sector agrari.
  • Instal·lacions necessàries per a connectar les explotacions agràries i les zones rurals a la societat de la informació i la comunicació.
  • Obres necessàries per a conservar el patrimoni històric, artístic o de singular interès agrari de la Comunitat Valenciana.
  • Obres i instal·lacions necessàries per a aprofitar biomassa d'origen agrícola i ramader en les activitats agràries o complementàries, com també per a fomentar l'ús d'energies renovables en les explotacions agràries.
  • En general, les que s'autoritzen a incloure en aquest grup per llei, sempre que es tracte d'obres que beneficien les condicions socials, econòmiques i ambientals de l'espai agrari i del medi rural i que s'estimen necessàries per a actuar la conselleria competent en matèria d'agricultura.