Productos fitosanitarios

Productos fitosanitarios

Els productes fitosanitaris han de complir, per a la seua comercialització i ús, les condicions generals següents:

  • Estar autoritzats d'acord amb les disposicions de la Llei 43/2002, de Sanitat Vegetal, llevat de les excepcions previstes en la llei.
  • Estar, si s'escau, etiquetats, i inclouran almenys la informació necessària sobre la seua identitat, riscos, precaucions que cal adoptar i per a la seua utilització correcta.
  • Quan, per la seua naturalesa, no corresponga el seu etiquetatge, s'hauran d'acompanyar de la informació necessària per a la seua utilització correcta i manteniment.
  • La informació especificada en els paràgrafs b i c haurà d'estar expressada, almenys, en la llengua oficial de l'Estat.

Autorització de productes fitosanitaris

Les autoritzacions, comunicacions i decisions de reconeixement d'autoritzacions de productes fitosanitaris s'inscriuran en el Registre Oficial de Productes i Material Fitosanitari adscrit al Ministeri de Medi Ambient, Medi Rural i Marí.

En el Registre es mantindrà actualitzada la informació relativa als mitjans de defensa fitosanitària legalment utilitzables a Espanya, dels seus possibles usos, de les característiques i condicions que limiten la seua utilització i dels requisits que determinen les bones pràctiques fitosanitàries.

 

Sol·licituds d'aplicacions aèries de productes fitosanitaris a la Comunitat Valenciana

La Direcció General d'Agricultura, Ramaderia i Pesca disposa d'una base de dades de les sol·licituds i autoritzacions de les aplicacions aèries que es realitzen en el seu àmbit territorial. Aquesta informació es posa a disposició del públic, indicant les referències a la zona en què es va a realitzar la pulverització, la data, el moment previst de l'aplicació i el tipus de producte fitosanitari utilitzat. Aquesta base de dades s'anirà actualitzant en funció de les comunicacions d'inici dels tractaments aeris, que els sol·licitants estan obligats a comunicar amb antelació al mateix, sempre que es donen les condicions meteorològiques òptimes per a realitzar els tractaments aeris.

Límit màxim de residus de productes fitosanitaris (LMR)

La vigilància del contingut de residus en productes agrícoles és necessària per a previndre, en la mesura que siga possible, la comercialització i el consum de productes vegetals amb continguts en residus superiors als legalment establits. Per a això es realitza anualment un pla de vigilància de residus de plaguicides en origen, que per mitjà de mostratge permet conéixer el contingut en residus dels productes vegetals i corregir aquells casos en què se supere el LMR.

Els límits màxims de residus (LMR) estan unificats, per a totes les produccions agrícoles, dins de la Unió Europea pel Reglament (EC) núm. 396/2005. Estos es poden consultar en la pàgina web:

EU Pesticides database

Traçabilitat de productes fitosanitaris

La traçabilitat és la capacitat de trobar i seguir la pista o el rastre a través de totes les etapes de la producció, la transformació, l'emmagatzematge i la distribució fins al consum, és a dir, poder conéixer el camí o l'itinerari seguit per un producte alimentari des del seu origen fins al consumidor final.

En l'orde APA/326/2007, s'establixen les obligacions dels agricultors pel que fa a les dades que s'han de registrar com a conseqüència de la utilització de productes fitosanitaris per a la protecció de les collites destinades a ser consumides. L'obligació d'este compliment incumbix sempre als agricultors, amb independència de qui realitze els tractaments.

Els registres que han de portar es poden consultar en:

Butlletí Avisos número 13 de novembre de 2009