Assegurances agràries combinades

Assegurances agràries combinades

Què ès?

La Conselleria d' Agricultura, Ramaderia i Pesca habilita subvencions a la subscripció d' assegurances agràries del Pla nacional d'assegurances agràries combinades, per suposar un instrument eficaç pel manteniment de les rendes en el sector agrari en la Comunitat Valenciana, en proporcionar una adequada cobertura a les produccions agropecuàries enfront dels diferents riscos, que amb una certa assiduïtat provoquen pérdues en quantitat i/o qualitat en les explotacions situades en la Comunitat Valenciana.

Per a què serveix?

Aquestes ajudes tenen com a fi minorar les primes de les pòlisses que tenen que pagar els assegurats i fomentar la contractació i la implantació de l'assegurança.

Important

  • La convocatòria del Pla d'ajudes destinades a la contratació de l'assegurança agrària és anual, la qual cosa permet sol·licitar-les durant tot l'any.
  • La formalizació de la pólissa o contracte d'assegurança per part de l'assegurat, o del prenedor en el seu nom, tindrà la consideració de sol·licitud de subvenció.
  • La subvenció s'aplica directament en forma de descompte directe sobre el cost de la pòlissa d'assegurança, en el moment de la contractació.

Recomanacions

  • Òrgan al qual poder dirigir-se, per a qualsevol aclaració: Servei d'Ordenació Agrària (SEOAG).
  • Té a la seua disposició per a més informació d'aquest tràmit, en la Guía PROP, el detall del procediment de tramitació.

Ajuda