SOLICITUDES DE EXPORTACIÓN

SOLICITUDES DE EXPORTACIÓN

SOLICITUDES DE CERTIFICADO DE EXPORTACIÓN A CANARIAS Y TERCEROS PAISES

REQUISITS FITOSANITARIS DE LES EXPORTACIONS

 

El comerç de llavors i plantes de viver que no es produïsca entre regions de la Unió Europea s'engloba en el règim de comerç amb "Tercers Països".

 

Normalment l'exportació de llavors i plantes de viver requerix, per part del "tercer país" receptor de les mateixes, que la planta vaja acompanyada per un Certificat Fitosanitari.

 

També requerix l'emissió d'un Certificat Fitosanitari l'exportació de llavors i plantes de viver a Canàries.

 

El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente té la competència per a l'emissió d'estos certificats.

 

Els requisits fitosanitaris que el "tercer país" exigix per a la recepció del material vegetal no sempre són coneguts per endavant per les autoritats espanyoles competents al ser establits per la legislació de cada país. En altres casos, no obstant això, sí que hi ha protocols d'intercanvi que faciliten el coneixement previ dels requisits fitosanitaris que seran exigits. L'existència o no de protocol així com la direcció de l'organisme fitosanitari responsable de cada país poden ser consultats en la direcció següent:

 

http://www.magrama.gob.es/app/CPRP/CPRP3.aspx?Id=és

 

Els requisits fitosanitaris que regixen les exportacions a Canàries es deuen a la norma següent:

 

http://www.magrama.gob.es/agricultura/pags/sanidadVegetal/normativa/ordencanarias.pdf

 

SOL·LICITUD DE CERTIFICAT D'EXPORTACIÓ

 

Les entitats que desitgen realitzar exportacions de llavors i plantes de viver han d'estar inscrites en el Registre de Productors/Comerciants de Llavors i Plantes de Viver.

 

Les sol·licituds s'han de cursar quan l'exportador conega els requisits fitosanitaris exigits en el país receptor.

 

L'escrit de sol·licitud haurà de contindre els apartats següents:

 

  1. ENTITAT SOL·LICITANT
  2. ADREÇA ELECTRÒNICA I TELÈFON
  3. PAÍS RECEPTOR DEL MATERIAL VEGETAL
  4. ESPÈCIES I QUANTITATS A EXPORTAR
  5. DATA APROXIMADA DE L'EXPORTACIÓ
  6. REQUISITS FITOSANITARIS EXIGITS PEL PAÍS RECEPTOR
  7. DATA I FIRMA DEL SOL·LICITANT

 

Esta sol·licitud ha de ser dirigida per escrit a:

 

CONSELLERIA D'AGRICULTURA, MEDI AMBIENT, CANVI CLIMÀTIC I DESENROTLLAMENT RURAL

DIRECCIÓ GENERAL D'AGRICULTURA, RAMADERIA I PESCA

SERVICI DE SANITAT VEGETAL

SECCIÓ DE CERTIFICACIÓ VEGETAL

C/ Castan Tobeñas, 77 - CA9O - EDIFICI B3

46018 - VALÈNCIA

 

Una vegada tinga registre d'entrada, la dita sol·licitud es pot avançar per adreça electrònica a:

 

certificació_vegetal@gva.es