Ús sostenible de productes fitosanitaris

Ús sostenible de productes fitosanitaris

La Directiva 2009/128/EC pretén la consecució de l'ús sostenible de productes fitosanitaris reduint els seus riscos i efectes per a la salut humana i el medi ambient, i la promoció de la Gestió Integrada de Plagues i els mètodes i tècniques alternatives, com els mitjans de control no químics.

La Directiva va ser transposada a l'ordenament nacional a partir dels Reials Decrets 1702/2011 d'inspeccions periòdiques dels equips d'aplicació de productes fitosanitaris, i el Reial decret 1311/2012 pel qual s'estableix el marc d'actuació per aconseguir un ús sostenible dels productes fitosanitaris.

A més, es va elaborar un Pla d' Acció Nacional que englobava totes les actuacions realitzades per a la consecució dels objectius de la Directiva pels organismes competents. El seu període de vigència va finalitzar el 31 de desembre de 2017, per la qual cosa va ser necessària la seva revisió i actualització. En els següents enllaços es pot descarregar el PA 2013-2017 i els seus informes anuals d'execució  (d'acord amb el que estableixen els articles 7 i 9.3 del Reial decret 1311/2012):

El nou Pla d'Acció Nacional 2018-2022 sobre l'ús sostenible dels productes fitosanitaris ha estat elaborat tenint en consideració els resultats de l'anterior Pla 2013-17, els informes anuals i els seus indicadors, les recomanacions de la Comissió Europea i, per suposat, els comentaris del sector. Va ser aprovat per la Comissió Sectorial d'Agricultura i Desenvolupament Rural de 23 de novembre de 2017 i el seu contingut es pot consultar aquí:

Indicadors de risc harmonitzat

La Directiva (UE) 2019/782 de la Comissió, de 15 de maig de 2019, per la qual es modifica la Directiva 2009/128/CE del Parlament Europeu i del Consell pel que fa a l'establiment d'indicadors harmonitzats de risc, estableix l'obligatorietat dels Estats membres de publicar les dades d'indicadors de risc harmonitzat.

Un indicador de risc harmonitzat només pot basar-se en dades estadístiques recollides de conformitat amb la legislació de la Unió en matèria d' estadístiques sobre productes fitosanitaris i altres dades pertinents, i, mancant aquests, les úniques dades pertinents i actualment disponibles són les estadístiques sobre la comercialització de productes fitosanitaris i el nombre d' autoritzacions concedides en circumstàncies especials.

Correspon al MAPA el càlcul dels indicadors harmonitzats de risc, el qual es farà públic anualment a través d' aquesta pàgina web, com a molt tard vint mesos després de la fi de l' any de referència de què es tracti.

Campanya de divulgació

D' acord amb els objectius del Pla d' Acció Nacional d' ús sostenible de productes fitosanitaris, i d' acord amb el que s' indica en la mesura 1.1 de l' esmentat Pla, el MAPA ha procedit a l' elaboració d' un tríptic i un cartell divulgatiu, en els quals es desglossen els requisits i obligacions que hauran de complir el sector agrícola i el sector de la fabricació i distribució de productes fitosanitaris.

Punts focals

D'acord amb el que estipula l'article 4.2 del Reial decret1311/2012, de 14 de setembre, pel qual s'estableix el marc d'actuació per aconseguir un ús sostenible dels productes fitosanitaris, cada Comunitat Autònoma ha designat un òrgan competent com a punt focal del seu àmbit territorial.

Documentació d' assessorament

D'acord amb l'article 11.2 del Reial decret 1311/2012, es publiquen els requisits que ha de complir la documentació d'assessorament en l'àmbit de la producció agrària, incloent-hi el seu contingut mínim.

Llista de cultius exempts d' assessorament

D'acord amb el que estipula l'article 10.3 del Reial decret 1311/2012 i amb els objectius del Pla d'Acció Nacional d'ús sostenible de productes fitosanitaris, en la mesura 3.4; el MAPA, a proposta del Comitè Fitosanitari Nacional, publica les produccions i tipus d' explotació que es consideren com de baixa utilització de productes fitosanitaris.

Quadern d' Explotació

D'acord amb l'annex III, del Reial decret 1311/2012, de 14 de setembre, pel qual s'estableix el marc d'actuació per aconseguir un ús sostenible dels productes fitosanitaris i l'Ordre APA/326/2007, de 9 de febrer, per la qual s'estableixen les obligacions dels titulars d'explotacions agrícoles i forestals en matèria de registre de la informació sobre l'ús de productes fitosanitaris, s' ha aprovat en el Comitè Fitosanitari Nacional del 18 de desembre de 2013 un model de quadern d' explotació que recopila la informació que les explotacions han de mantenir registrada per complir les exigències normatives sobre l' ús de productes fitosanitaris.

El seu objectiu és proporcionar als agricultors que ho desitgin un model per facilitar-los el compliment d' aquestes disposicions, així com la recopilació d' altres dades rellevants per a la gestió de la seva explotació.

El quadern podrà portar-se en paper o en format electrònic.

Sistemes de producció certificada

El Reial decret 1311/2012, de 14 de setembre, pel qual s'estableix el marc d'actuació per aconseguir un ús sostenible dels productes fitosanitaris, estableix que la gestió de plagues es farà mitjançant l'aplicació de pràctiques amb baix consum de fitosanitaris, donant prioritat als mètodes no químics i tenint en compte els principis generals de gestió integrada de plagues. El Comitè Fitosanitari Nacional aprova, en virtut de l' article 10.1, que compleixen l' estipulat en l' esmentat reial decret els següents marcs de sistemes de producció certificada:

Preguntes freqüents

Sistema harmonitzat de formació

D'acord amb el que estableix l'article 20 del Reial decret 1311/2012, de 14 de setembre, pel qual s'estableix el marc d'actuació per aconseguir un ús sostenible dels productes fitosanitaris, s'adjunta document i annex, aprovats pel Comitè Fitosanitari Nacional, en els quals es descriu el sistema harmonitzat de formació per a usuaris professionals de productes fitosanitaris a nivell nacional.

De manera anàloga, s'adjunta el llistat d'entitats designades pels òrgans competents de les comunitats autònomes d'acord amb el que estableix l'article 19 del Reial decret 1311/2012.

Guia de mescla en camp dels productes fitosanitaris

Es presenta la guia de bones pràctiques per a la barreja en camp dels productes fitosanitaris, amb instruccions i recomanacions per a la correcta realització de mescles de productes fitosanitaris per al seu ús en camp, que recull l'estipulat a l'article 37 del Reial decret 1311/2012, de 14 de setembre, pel qual s'estableix el marc d'actuació per aconseguir un ús sostenible dels productes fitosanitaris.

Ús sostenible en àmbits diferents de la producció agrària

Tots els productes fitosanitaris utilitzats a Espanya han d'estar inscrits en el Registre Oficial de Productes i Material Fitosanitari, i la seva utilització ha d'atendre tant les condicions específiques d'ús contingudes en la seva inscripció en l'esmentat Registre, com el Reial decret 1311/2012, de 14 de setembre, pel qual s'estableix el marc d'actuació per aconseguir un ús sostenible dels productes fitosanitaris.

Tractaments aeris amb drons

Els tractaments fitosanitaris realitzats amb drons estan considerats, a tots els efectes, com a tractaments aeris, tal com es defineix en la Directiva 2009/128/CE, per la qual s'estableix el marc d'actuació per aconseguir un ús sostenible dels productes fitosanitaris.
L' objecte d' aquesta nota informativa és clarificar els requisits que han de complir aquests tractaments.

Informe sobre titulació habilitant per a l' assessorament

L'article 13 del RD estableix que el Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació, amb suport del Comitè Fitosanitari Nacional (CFN), elaborarà un informe sobre el grau en què la formació rebuda en els diferents títols que permeten acreditar la titulació habilitant segons l'annex II s'adeqüen a les necessitats formatives de l'assessor.