SELECCIÓ GALS

SELECCIÓ GALS

NORMATIVA

GAL PROVISIONALS 2014-2020

MANUAL TÈCNIC PER AL RECOLZAMENT A l'ELABORACIÓ DE LES ESTRATÈGIES DE DESENVOLUPAMENT LOCAL PARTICIPATIU LEADER DE LA COMUNITAT VALENCIANA 2014-2020

CANDIDATS A GAL 2014-2020

JORNADES INFORMATIVES

         

   València, 2 de maig                        València, 3 de maig

         

   Alacant, 4 de maig                         Castelló, 6 de maig

      

   Castelló, 9 de maig                        València, 12 de maig

Preguntes freqüents

Si el municipi forma part del territori Leader podrà accedir a les ajudes. Per a això hauran d'integrar-se en un GAL i aquest haurà d'elaborar una estratègia de desenvolupament local participatiu (EDLP) que contemplarà les necessitats del territori i establirà les prioritats d'actuació i les ajudes a concedir.

Es realitza una baremació per a cada municipi i posteriorment se sumen els resultats de tots els municipis integrants del GAL. A la suma total obtinguda s'aplica una regla de tres per a obtindre la puntuació total del GAL.

Exemple: GAL integrat per 35 municipis, que després de l'agregació de la baremació de cada municipi dóna un resultat de 3.200 punts. Si 3.500 punts (màxim a obtindre per l'agregació de tots els muncipios, si cada un aconseguira el màxim de 100 punts) suposen 100%, els 3.200 punts suposen 91,43%. Així el GAL obtindrà una puntuació de 91,43 punts, d'un màxim de 100 punts.

Si a més complix alguns dels requisits establits en els apartats 2, 3, 4 i 5 de l'article 12 de l'Ordre 5/2016, a la puntuació anterior s'afegiran els punts que corresponguen.

Hi ha dos alternatives:

 1. Atés que l'associació té persones jurídiques públiques entre els seus membres, no pot incloure's en el grup dels privats. No obstant això, sí que pot formar part del grup dels agents públics. En aquest cas, l'associació podria participar com a agent públic en tots els GAL a què es presente l'adhesió.

 2. Participar com a privats en tots els GAL a què es presente l'adhesió, però per a això s'haurà d'aportar una acta de la reunió de l'associació en què conste que les entitats públiques no participaran en la presa de decisions en relació als assumptes de cada un dels GAL de què forme part. Això hauria de constar en l'acta de la reunió que es realitze per a decidir l'adhesió al compromís de candidatura conjunta. Així mateix, s'haurà de comunicar aquesta acta a qui lidere la candidatura (si es vol formar part de tots els GAL, s'haurà de comunicar a cada un d'aquests). Així mateix, aquesta acta s'haurà de presentar entre la documentació que haurà d'aportar l'associació candidata a GAL.

L'estructuració comarcal està prevista en l'Estatut d'Auntomía, si bé no s'ha aprovat una llei de demarcació comarcal. La delimitació dels municipis que formen part de cada comarca correspon a les demarcacions territorials homologades (DTH-1) proposades en "Proposta de demarcacions territorials homologades" elaborades per la Conselleria d'Administració Pública en 1987, i aquest és el criteri seguit per l'Administració Autonòmica per a la delimitació comarcal.

Basant-se en l'anteriorment exposat, s'ha inclòs a cada municipi en la comarca corresponent. Atés que s'han establit unes agrupacions comarcals per a configurar els possibles Grups d'Acció Local en cada zona, cada agrupació comarcal contempla una sèrie de comarques.

Així mateix, segons establix l'article 2 de l'Ordre 5/2016, d'11 d'abril, de selecció dels GAL i de les estratègies de desenvolupament local partipatiu (EDLP), les organitzacions candidates podran dur a terme l'elaboració i execució de les EDLP en els municipis inclosos en una de les 6 agrupacions comarcals. Per això, no és possible que un municipi inclòs en una de les agrupacions comarcals definides en l'ordre puga formar part d'un GAL el territori del qual corresponga a una altra agrupació comarcal.

S'haurà d'aportar un document que continga les línies generals de l'EDLP, que indique breument les necessitats del territori i quins seran les seues línies d'actuació.

Sí que en poden formar part, si bé aquesta associació haurà d'aportar una acta de la reunió de l'associació en què conste que la seua actuació queda refererida a l'àrea integrada en el territori Leader en què tinguen representació. Això hauria de constar en l'acta de la reunió que realitze l'associació per a decidir l'adhesió al compromís de candidatura conjunta. Així mateix, s'haurà de comunicar aquesta acta a qui lidere la candidatura. Així mateix, aquesta acta s'haurà de presentar entre la documentació que haurà d'aportar l'associació candidata a GAL.

No cal que tinguen seu en el territori en què es configure un GAL. Aquestes associacions poden designar un representant d'aqueixa associació per a aqueix GAL.

La selecció dels municipis ha sigut realitzada segons els critrios establits en el Programa de Desenvolupament Rural de la Comunitat Valenciana 2014-2020

Aquells projectes que ja s'hagen iniciat no poden sol·licitar ajudes. Només podran accedir a les ajudes aquells projectes que formen part de les línies d'actuació previstes en les EDLP aprovades. Basant-se en aquest criteri, els possibles beneficiaris de cada GAL podran sol·licitar les ajudes per als seus projectes quan es publique l'Ordre de Bases i convocatòria que regule aquestes ajudes, la publicació de la qual serà aproximadament en el primer trimestre de 2017.

L'ajuda preparatòria, amb una dotació total de 320.000€, repartirà entre tots els candidats que siguen seleccionats com a GAL provisional, perquè elaboren l'EDLP.

En línies generals el Programa Nacional de Control oficial de la Qualitat Alimentària té per objecte aconseguir o mantindre:

 • La Qualitat dels aliments en la Indústria Alimentària.
 • Adequats requisits de procés i productes.
 • La Unitat de Mercat en tot el territori nacional.
 • Correctes condicions de les activitats de la Cadena Alimentària.
 • La Lleialtat en les Transaccions Comercials, entre operadors.

L'objectiu fonamental del control oficial dels productes agroalimentaris en la Comunitat Valenciana és l'assegurament de la qualitat agroalimentària normativa que va encaminada a garantir la conformitat dels productes agroalimentaris i de les matèries o elements agroalimentaris amb les disposicions legals en matèria de qualitat agroalimentària.

El control oficial de la qualitat agroalimentària normativa contribueix a previndre, detectar, limitar i disminuir els fraus agroalimentaris que violen la normativa sobre la cadena agroalimentària.

L'àmbit d'actuació del control oficial agroalimentari aplica a aliments i fertilitzants en la seua producció, envasament i comercialització majorista.

El control oficial de la qualitat agroalimentària normativa exclou controls higiènic sanitaris, mig ambientals, fiscals, d'ajudes o subvencions de les Administracions Públiques i de control a les entitats certificadores de figures de qualitat diferenciada.

La asignación de la competencia en el Control Oficial de la Calidad Agroalimentaria en la Comunidad Valenciana se plasmó en el Real Decreto 207/1995, de 10 de febrero, sobre traspaso de funciones y servicios de la Administración del Estado en la Comunidad Valenciana en materia de defensa contra fraudes y calidad agroalimentaria.

En concreto y atendido el reglamento orgánico funcional vigente de la Consellería de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica, ostenta esta competencia la Dirección General de Desarrollo Rural a través del desarrollo de estas funciones del control de calidad, propias del Servicio de Control de Calidad Agroalimentaria de la Subdirección de Producción Ecológica y Calidad Agroalimentaria.

Los actores que intervienen en la actividad inspectora del control oficial son: inspectores, inspeccionados y puntos de control.

LOS INSPECTORES  

Con carácter de autoridad y que están capacitados y formatos adecuadamente para el ejercicio de sus funciones, libras de conflicto de intereses y acreditados en la hora de realizar las inspecciones.  

LOS INSPECCIONADOS

Son los operadores agroalimentarios que es cualquier persona física o jurídica que desarrollo con o sin ánimo de lucro actividades relacionadas con cualquier de las etapas de producción, transformación y comercialización de productos agroalimentarios. Se entienden por etapas de la producción, transformación y comercialización, entre otras, las siguientes: producción primaria, fabricación, elaboración, manipulación, procesamiento, preparación, tratamiento, acondicionamiento, envasado, embotellado, etiquetado, depósito, almacenamiento, conservación y venta.  

Tienen los siguientes derechos respecto a los controles oficiales:

 • A la confidencialidad y sigilo profesional de los inspectores respecto a la información que pudieran conocer en el ejercicio de las actuaciones de inspección.
 • A recibir una copia del acta de inspección y en caso de presa de muestras de disponer de muestra suficiente para la repetición del análisis según las disposiciones legales aplicables.
 • A conocer la documentación que formo parte de los expedientes sancionadores que pudieran iniciarse por hechos que puedan ser constitutivos de infracción imputable al operador inspeccionado.
 • A ser informados sobre el derecho a recorrer, procedimiento y plazos; y en su caso a recorrer según lo establecido legalmente por vía administrativa y , en su caso, en vía contencioso-administrativa.

Entre las obligaciones de los inspeccionados están:

 • Consentir la realización de las visitas de inspección y a dar toda clase de facilidades.
 • Suministrar toda clase de documentación e información sobre instalaciones, productos o servicios, permitiendo la directa comprobación de los inspectores.
 • Permitir que se practique la oportuna presa de muestras de los productos agroalimentarios que elaboran, distribuyan o comercializan y cualquier otro tipo de controles y verificaciones.

LOS PUNTOS De INSPECCIÓN

Cualquier empresa que opero en alguna de las etapas de producción, la transformación y la distribución mayorista de alimentos, incluidos el almacenamiento mayorista y, en su caso, el transporte.

Los puntos de inspección se agrupan por sectores agroalimentarios, de forma que son prioritarios en la programación anual de los controles aquellos que representan un interés socioeconómico importando en la Comunidad Valenciana, destacando entre otros el control oficial de las frutas y hortalizas frescas, vinos y aceites vegetales.

La selección de los puntos de inspección a controlar para cada sector agroalimentario se realiza en función de los resultados anteriores de control de calidad agroalimentaria (controles otros administraciones, histórico de incumplimientos, auditorías, etc.) priorizándose los de nueva creación y los que no han sido inspeccionados en los últimos años.

Se controlan un conjunto de propiedades y características de un producto agroalimentario (alimento o fertilizando) relativos a las materias primas o ingredientes utilizados en su elaboración, a los procesos de elaboración, almacenamiento, envasado y comercialización utilizados y a la presentación del producto final. 

Los elementos básicos de control son:

 • Control de registros y autorizaciones de los operadoras agroalimentarios.
 • Control de los sistemas de trazabilidad.
 • Control de productos (ingredientes y producto acabado):  
  • De documentación, identificación, origen y etiquetado.
  • De naturaleza, composición y pureza.
  • De envasado y contenido efectivo.

Per a això es compta con els següents mitjans:

 • Procediments documentats aprovats per l'autoritat competent, tant d'àmbit autonòmic, com a  nacional.
 • Gestió de la informació dels controls realitzats: registre de controls de qualitat agroalimentària efectuats i registre d'expedientes sancionadores.
 • Auditories internes i revisió del sistema de qualitat implantat en el Servei de Control de Qualitat.
 • Recursos humans:
  • Personal del Servei de Control de Qualitat Agroalimentària: cap/a de servei, cap/a de secció, coordinador/a d'inspecció de control de qualitat i personal tècnic i administratiu.
  • Inspectores de qualitat agroalimentària dels Serveis Territorials d'Alacant, Castelló i València.
 • Formació del personal involucrat en el control oficial de la qualitat agroalimentària:
  • Assistència a cursos organitzats a nivell comunitari europeu, nacional i de la Generalitat Valenciana.
  • Reunions periòdiques entre les diferents unitats territorials i els serveis centrals involucrats en el control oficial de la qualitat agroalimentària.
 • Suport analític:
  • Laboratori Agrari de Burjassot de la Generalitat Valenciana
  • Laboratori Arbitral Agroalimentari de Madrid del MAPA.
  • Centres de Referència de la Unió Europea per a autenticitat i integritat de la cadena agroalimentària.

Els laboratoris que intervenen en el control oficial de la qualitat d'aliments en la Comunitat Valenciana són els designats a aquest efecte per l'autoritat competent. Els requisits que han de complir són els establits en l'article 37 del Reglament (CE) 625/2017.

Els laboratoris que intervenen en el control oficial de fertilitzants han de complir amb els requisits establits en la legislació nacional que resulte d'aplicació.

Para lo cual, se llevan a cabo supervisiones del control oficial que se plasman en la programación anual de forma que la autoridad competente realiza supervisiones tanto documentales como in situ con visitas de acompañamiento al personal inspector con el fin de comprobar si es adecuado el control efectuado.

Además, con los resultados obtenidos de estas supervisiones,  los informes de auditoría interna y aspectos de mejora propuestos en las reuniones de coordinación entre las unidades de control de calidad de ámbito territorial y el servicio central, se emprenden acciones de mejora continua.

Por otro lado, se tienen en cuenta indicadores de resultados como son el número de las inspecciones llevadas a cabo, el número de irregularidades detectadas, número de inspecciones por inspector, etc.

Finalmente, la revisión de todas estas actividades constituye la revisión del sistema de calidad implantado en el Servicio de Calidad Agroalimentaria que se plasmará en un documento que contendrá los próximos cambios en la documentación  que afecta la mejora  del control de la calidad agroalimentaria.

Anualment s'elabora un Informe d'Actuacions de Control de Qualitat Alimentària en la Comunitat Valenciana, generat a partir dels resultats de l'execució del programa de control de la qualitat alimentària que es remet al MAPA que coordina l'elaboració dels informes anuals nacionals en el control de la qualitat alimentària, en el marc del Pla de Control de la Cadena Alimentària (PNCOCA).

Els resultats del control de la qualitat comercial dels fertilitzants en la Comunitat Valenciana es plasmen anualment en un document que es remet al seu torn a l'òrgan de coordinació del MAPA pertinent.

A escala nacional, l'eina fonamental li la "Mesa de Coordinació de la Qualitat Alimentaria" adscrita al Ministeri d'Agricultura, Alimentació i Mitjà Ambiente integrada con caràcter institucional por els representants de l'Administració General de l'Estat i de les comunitats autònomes competents en matèria de control de qualitat alimentaria.

A escala europea, l'eina fonamental li ho sistema de notificació de fraus alimentaris (iRASSFF) establit el Reglament d'execució (UE) 2019/1715 per al funcionament del sistema de gestió de la informació dels controles oficial (Reglament SGICO) i que defineix la "notificació de frau alimentari" com: "una notificació en la iRASFF d'un incompliment relatiu a una suposada acció intencionada d'empreses o individus amb la finalitat d'enganyar els compradors i aconseguir de tal manera un avantatge indegut, en contra de les normes previstes en l'article 1, apartat 2 del Reglament (UE) 2017/625".

En el control oficial de la qualitat de fertilitzants, l'eina fonamental de coordinació entre les comunitats autónomes són les reunions periòdiques de coordinació amb la Subdirecció General de mitjan Producció Agrícola  i Oficina Espanyola de Varietats Vegetals del MAPA.

 

L'objectiu d'aquesta ajuda és afavorir la incorporació de joves agricultores i joves agricultors, contribuint així al relleu generacional en el sector agrari en millorar la rendibilitat de les seues explotacions durant els primers anys de l’inici de la seua activitat.