Agrupacions de defensa sanitària

Agrupacions de defensa sanitària

Les agrupacions de defensa sanitària (d'ara en avant, ADS) són la lliure reunió de ramaders que exploten animals de la mateixa espècie o espècies afins associats voluntàriament per a establir una sèrie d'accions comunes amb vista a la defensa sanitària dels seus ramats, amb reconeixement per part de la Conselleria de Presidència i Agricultura, Pesca, Alimentació i Aigua.

Per a l'obtenció del títol d'agrupació de defensa sanitària han de complir-se els requisits següents:

  1. Agrupar, com a mínim, el 30% dels ramaders de l'espècie per a la qual es crea, o el 60% del cens de la localitat.

    Podrà constituir-se una ADS per ramaders de més d'un municipi, sempre que cada un d'ells posseïsca les condicions establides en el paràgraf anterior. No obstant això, en bestiar porcí, oví i caprí, la distància des de cada municipi a integrar a aquell on haja de radicar la seu social no podrà ser superior a 25 km, mesurats sobre l'itinerari de les vies de comunicació habituals de la xarxa de carreteres nacional o comarcal. A este efecte, una vegada establida la seu social, esta serà inamovible.
  2. Presentar, i ser aprovat per la Conselleria d'Agricultura, Pesca i Alimentació i Aigua, un projecte de programa higienicosanitari que preveja el compliment no sols de les actuacions sanitàries emanades de la Conselleria de Presidència i Agricultura, Pesca, Alimentació i Aigua, sinó també la lluita contra les malalties que tinguen incidència a la comarca.
  3. Concertar amb un veterinari, en exercici lliure autoritzat de la professió, que amb caràcter permanent dirigisca el programa higienicosanitari d'aquella.

Orde d'11 maig de 1990, per la qual es regula la concessió del títol d'agrupació de defensa sanitària a la Comunitat Valenciana.