Animals de companyia

Animals de companyia

Ensinistradors canins capacitats

La legislació sobre animals de companyia especifica que els ensinistradors canins que treballen amb animals potencialment perillosos han d'estar registrats. A través de l'enllaç, següent poden accedir a este tràmit.

Associacions de protecció i defensa dels animals

Les associacions dedicades a la protecció dels animals, legalment constituïdes, que troben convenient col·laborar amb la Conselleria de Presidència i Agricultura, Pesca, Alimentació i Aigua es poden inscriure en el registre corresponent a través de l'enllaç següent.

Nuclis zoològics

Els establiments que alberguen animals no destinats a consum humà s'han d'inscriure en el Registre de Nuclis Zoològics de la Comunitat Valenciana (botigues d'animals, col·leccions particulars d'animals, centres d'acollida, etc.). Este tràmit es pot realitzar a través de l'enllaç següent.

La relació de Nuclis Zoològics registrats es troba disponible per províncies: Castelló, València i Alacant.

 

RIVIA (Registre Informàtic Valencià d'Identificació Animal)

A la Comunitat Valenciana hi ha l'obligatorietat d'identificar i registrar tots els gossos, com també els gats i les fures subjectes a trasllats intracomunitaris. Les consultes al registre es poden fer a través del web.