Animals d'experimentació

Animals d'experimentació

En el Decret 13/2007 del Consell, de 26 de gener, sobre protecció d'animals utilitzats per a experimentació i altres fins científics a la Comunitat Valenciana, es regula en el nostre àmbit territorial el funcionament i els requisits que han de complir els centres dedicats a la cria, el subministrament i l'ús d'animals d'experimentació. El fi que perseguix l'aplicació d'esta normativa és aconseguir una protecció més gran d'este tipus d'animals i reduir-ne l'ús, a més de supervisar que, en els procediments a què són sotmesos, el dolor o les lesions patides siguen mínims i el seu sacrifici, indolor. Així mateix, promou la recerca de mètodes alternatius al seu ús.

Centres de cria, subministradors i usuaris d'animals d'experimentació (Registre Autonòmic)

Procediments que han de realitzar els centres d'animals utilitzats en experimentació i altres fins

Homologació d'investigadors

El personal d'estabularis que pretenga que se li homologue la formació s'ha de dirigir al Servici d'Innovació i Tecnologia Ramadera per mitjà d'instància adreçada a la Direcció General de Producció Agrària, i amb l'aportació de la documentació acreditativa de la formació rebuda degudament compulsada.