Benestar animal

Benestar animal

Una vegada superats els problemes d'abastiment de productes de primera necessitat d'origen animal que van comportar la intensificació dels mètodes per a l'obtenció sense tindre en compte altres variables que no foren l'augment d'estos, s'ha començat a tindre en compte altres paràmetres per a donar resposta a la demanda social en l'àmbit de la producció ramadera, un dels quals, cada dia més important, és el benestar animal.

A esta demanda social cal afegir uns coneixements més amplis sobre l'etologia animal, fisiologia de l'estrés, i també del maneig dels animals de renda. Estos coneixements estan relacionats directament amb nivells de producció estables i competitius a mitjà i llarg termini.

Tot el que s'ha exposat adés ha provocat un reconeixement normatiu per part de la Unió Europea de la importància del benestar animal, en què es regulen totes les fases de la producció, inclosos el transport i el sacrifici.

Els requisits mínims en matèria de benestar animal que han de complir totes les explotacions ramaderes ubicades al territori de la Unió Europees es troben regulades en les disposicions legislatives següents:

Per a adaptar esta normativa europea a les necessitats de l'Estat espanyol s'han promulgat les normes següents:

Quant al transport, la normativa de benestar animal promulgada per la Comissió (Reglament (CE) nº 1/2005 del Consell, de 22 de desembre de 2004) establix requisits quant a:

  • El maneig dels animals tant en la càrrega com en el transport i la descàrrega.
  • Les condicions d'estructura dels mitjans de transport quant a materials de construcció, dimensions, etc.
  • Els coneixements i la capacitació del personal encarregat.
  • La documentació necessària per a la traçabilitat dels animals transportats.

A fi de donar resposta a les necessitats dels diferents agents que participen en les diverses fases de la producció ramadera afectats per esta normativa, la Conselleria de Presidència i Agricultura, Pesca, Alimentació i Aigua posa a la seua disposició cursos de formació, en concret:

  1. Cuidadors d'animals en el transport
  2. Cuidadors de bestiar porcí
  3. Cuidadors d'avicultura de carn

Per a poder accedir a estos cursos, els interessats han d'adreçar la seua sol¿licitud degudament emplenada, juntament amb la documentació requerida en la esta, al Servici d'Innovació i Tecnologia Ramadera.

Enllaç d'accés als cursos: