Identificació apicultura

Identificació apicultura

En l'article 4 del RD 209/2002, s'establix que els titulars de les explotacions apícoles han d'identificar cada rusc en lloc visible i amb una marca indeleble, en la qual figurarà el codi d'identificació de l'explotació. Tots els ruscos que s'incorporen a l'explotació per qualsevol motiu han de ser identificats d'esta manera en el moment en què entren a formar-ne part. Així mateix, s'ha d'advertir, en lloc visible i pròxim a l'abellar, la presència d'abelles (esta advertència no serà obligatòria si la finca està voltada i els ruscos se situen a una distància mínima de 25 metres de la tanca.