Identificació d'animals de l'espècie cunícola

Identificació d'animals de l'espècie cunícola

En l'article 4 del RD 1547/2004, s'establix quina ha de ser la identificació dels animals de l'espècie cunícola, que dependrà si es tracta de:

Animals no reproductors:

Han d'eixir de l'explotació en dispositius de transport precintats de manera que, per a obrir-los, siga imprescindible la destrucció del precinte. A este efecte, s'entendrà per dispositiu de transport qualsevol sistema utilitzat per a traslladar els animals entre explotacions, la qual cosa inclou gàbies, caixes o altres elements per al transport d'animals que continguen la càrrega i que asseguren, en tot moment, una separació clara entre animals d'orígens diferents en el vehicle de transport utilitzat. Quan els vehicles de transport utilitzats continguen animals procedents d'un únic origen i amb una única destinació, n'hi haurà prou amb precintar l'habitacle del vehicle que alberga tots els animals en conjunt. En el cas que els animals procedisquen d'orígens diferents, cada trasllat estarà associat a un document de moviment diferent. Els precintes seran d'un únic ús, no reutilitzables, estaran fabricats de material inalterable, a prova de falsificacions, i proveïts d'una marca indeleble i llegible que identificarà de manera inequívoca l'explotació d'origen dels animals de l'espècie cunícola transportats.

Animals reproductors:

Hauran de ser identificats individualment, abans d'abandonar l'explotació d'origen, amb el codi de l'explotació, per mitjà d'una marca indeleble i fàcilment llegible, que podrà consistir en un cròtal o un tatuatge auricular. En els casos en què no resulte tècnicament possible realitzar esta identificació individual, caldrà ajustar-se a les disposicions per a animals no reproductors.