Identificació d'equins

Identificació d'equins

Tots els èquids, salvatges o domesticats, de qualsevol de les espècies del gènere Equus i els seus encreuaments (cavalls, ases, mules, matxos, zebres), tant si són animals de races pures, inscrits o registrats en llibres genealògics (èquids registrats), com si no ho són (èquids de criança i renda i èquids d'abastiment), hauran d'identificar-se segons el següent:

1. Èquids nascuts després de l'1 de juliol de 2009

D'acord amb el Reial Decret 1515/2009, que adopta les mesures comunitàries del Reglament 504/2008 quant al sistema d'identificació i registre dels animals de les espècies equines, consta de:

 • L'assignació d'un número permanent únic (també anomenat UELN), compost per un codi alfanumèric de 15 dígits, que serà assignat pels organismes emissors del document d'identificació equina (DIE).
 • Un transponedor electrònic (microxip o, en el cas d'èquids d'abastiment, cròtal electrònic), que és el mètode de marcatge que garantix el vincle entre l'animal i el DIE.
 • Document d'identificació equina (DIE) o passaport equí, que constituïx la identificació de l'èquid i que serà expedit pels organismes emissors reconeguts oficialment. En totes les pàgines del DIE figurarà el seu codi UELN.
 • El registre en la base de dades de l'entitat emissora, que al seu torn les comunicarà al Registre d'Identificació Individual Animal (RIIA), integrada en el Sistema Integral de Traçabilitat Animal (SITRAN).

Termini: Els èquids han d'estar identificats abans del 31 de desembre de l'any de naixement de l'animal o en un termini de sis mesos a partir d'esta data: se'n pot triar la més tardana. En tot cas, abans que abandonen l'explotació de naixement. Els titulars dels èquids són els responsables que els seus animals es troben degudament identificats, i per això hauran de sol¿licitar l'emissió i/o actualització del DIE a les corresponents entitats o organismes emissors designats per l'autoritat competent.

2. Èquids nascuts abans de l'1 de juliol de 2009

 • Si estan identificats de conformitat amb la normativa vigent fins eixa data (decisions 93/623/CEE o 2000/68/CEE)es consideren correctament identificats i, per tant, no necessiten un nou DIE. No obstant això, se'ls haurà d'assignar un número UELN i ser igualment registrats en la base de dades de l'entitat emissora corresponent. El termini establit per a registrar estos animals en les bases de dades conclou el 31 de desembre de 2009.
 • Si no estan identificats tal com es descriu en el paràgraf anterior, hauran de ser identificats d'acord amb esta nova normativa i registrats en les bases de dades abans del 31 de desembre de 2009, per a la qual cosa els titulars hauran de dirigir-se a l'organisme emissor corresponent.

Entitats emissores

Són els òrgans designats per a l'emissió dels documents d'identificació equina:

 • D'èquids registrats (organismes emissors a Espanya):
  • Les organitzacions o associacions oficialment reconegudes per a la creació o administració del llibre genealògic de la raça de l'animal.
  • Una sucursal, amb seu a Espanya, d'una associació o organització internacional encarregada del control dels èquids destinats a competicions o carreres.
 • D'èquids de criança i renda i d'èquids d'abastiment (organismes emissors a Espanya): a la Comunitat Valenciana, serà el Consell de Col·legis Veterinaris, com a entitat autoritzada per a la gestió del Registre Informàtic Valencià d'Identificació Animal (RIVIA)

*Els veterinaris col·legiats a la Comunitat Valenciana interessats a dur a terme el marcatge per a la identificació d'èquids de criança i renda i èquids d'abastiment han d'habilitar-se com a col·laboradors en el RIVIA.