Moviment de bestiar

Moviment de bestiar

El moviment pecuari o trasllat d'animals d'abastiment està condicionat al compliment d'una sèrie de requisits establits per normativa de caràcter:

  1. Sanitari
  2. Zootècnic
  3. Identificació animal
  4. Benestar animal

Per això, abans de realitzar un trasllat, el titular d'una explotació ramadera ha d'assegurar-se que:

  1. Les explotacions d'origen i destinació estiguen adequadament registrades i amb la qualificació sanitària i classificació zootècnica necessària.
  2. Les explotacions o zones d'origen i destinació no estiguen sotmeses a restriccions, per motius sanitaris o de seguretat alimentària.
  3. Els animals estiguen correctament identificats.
  4. El trasllat es realitze acompanyat de la documentació que reglamentàriament s'establisca
  5. Els mitjans de transport i els transportistes estiguen registrats i els mitjans de transport correctament nets i desinfectats

El titular de l'explotació haurà d'anotar en el llibre de registre totes les entrades i eixides d'animals de la seua explotació.

A més, per a les espècies bovina, ovina, caprina i porcina, les arribades s'han de notificar en el termini establit al servici veterinari oficial de la seua oficina comarcal agrària (OCAPA) o al servici d'atenció telefònica al ramader.