Sector lacti

Sector lacti

Lletra Q

La lletra Q és una aplicació informàtica que permet, d'una banda, establir la traçabilitat de la llet crua de vaca per mitjà del mòdul de traçabilitat on es troben registrats tots els agents i contenidors del sector lacti. Els responsables dels centres lactis hi registren tots els moviments que es produïxen entre contenidors, des que la llet crua de vaca ix de l'explotació productora fins que arriba a un centre de transformació, tot això en resposta del plantejament global i integrat de la cadena alimentària que establix el Reglament (CE) núm. 178/2002, del Parlament Europeu i del Consell, de 28 de gener.

D'una altra banda, esta aplicació informàtica es completa amb el mòdul de qualitat on confluïxen administració, operadors, productors, laboratoris autoritzats i oficials. Este mòdul permet la gestió homogènia de les mostres de llet crua de vaca dels controls obligatoris i la seua associació al moviment del producte.

Quota làctia

La Unió Europea, dins de la seua organització comuna de mercats, i a fi d'evitar la producció d'excedents de la llet de vaca i assegurar-ne la comercialització, establix una quantitat global garantida a cada Estat membre.

En cada Estat membre, esta quantitat es troba repartida en la denominada quota làctia, és a dir, la quantitat de referència individual de llet expressada en quilograms i vinculada a un contingut de matèria grassa expressat en percentatge, assignada a cada explotació. La quota pot dividir-se, si és el cas, en una quantitat per a entrega i una altra quantitat per a venda directa. En cada explotació, no podrà haver-hi més d'una quantitat de referència per a entrega a compradors i, si és el cas, una quantitat de referència per a venda directa al consum.

Dins de cada Estat membre, les quantitats assignades es poden vendre, transferir o cedir temporalment entre titulars. També es poden augmentar a partir de la reserva nacional o del fons nacional, o reduir en el cas que no es produïsca prou quantitat de llet d'acord amb la normativa.

Taxa làctia

Quan un Estat membre sobrepassa la quantitat de llet de vaca global garantida assignada ha d'abonar una taxa a la Unió Europea, que té una finalitat dissuasòria. Posteriorment, l'Estat membre ha de repartir-la entre els productors que hagen contribuït a l'esmentada superació. Estos productors hauran de pagar a l'Estat per haver superat la quota làctia que tenien concedida.

La taxa làctia es liquidarà per períodes de 12 mesos consecutius comptats des de l'1 d'abril fins al 31 de març.

Espanya, dins de la UE, té una quota de producció làctia que no es pot superar; si és superada, haurà de pagar a la UE la taxa corresponent a eixe excés de producció. Esta taxa es repartirà íntegrament entre els productors que hagen contribuït a eixe depassament de la quota nacional, és a dir, aquells que sobrepassen la seua quota.

Els compradors de la llet, per a la seua comercialització o transformació en productes lactis, seran els encarregats de percebre la taxa dels productors que sobrepassen la seua quota, per mitjà de retencions sobre el preu de la llet o per qualsevol altre mitjà adequat, i l'abonaran al Fons Espanyol de Garantia Agrària (FEGA), organisme competent de l'Estat, per a la liquidació de la taxa làctia.

Totes les persones físiques o jurídiques que intervinguen en qualsevol de les fases de producció i de comercialització de la llet i productes lactis poden ser objecte de control. Les autoritats competents de les comunitats autònomes realitzaran els controls previstos en el règim de taxa als productors, compradors i industrials les explotacions o seu social dels quals, respectivament, es troben ubicades al seu territori.

Els controls es realitzen en virtut d'un pla general de controls, elaborat pel FEGA en col·laboració amb les comunitats autònomes, per a cada període de taxa.