ECOGAN

ECOGAN

Accés a ECOGAN

                     

 

Què és Ecogan? 

És un sistema informatitzat desenvolupat pel Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació en  coordinació amb el Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic, que permet registrar les millors tècniques disponibles (MTD)aplicades en la granja, així com estimar les emissions contaminants i de gasos d'efecte hivernacle i el consum de recursos d'una granja concreta al llarg del procés productiu.

Per què i per a què?

Ecogan s'ha desenvolupat per proveir el sector ramader i les autoritats competents d'un suport a escala nacional que facilite la notificació al Registre General de les millors tècniques disponibles aplicades en cada granja, així com el càlcul, el seguiment i la notificació de les emissions de cada granja, imprescindible per a poder estimar les excretes i reduccions obtingudes amb l'aplicació de les MTD.

Per a qui?

Els destinataris d'aquesta aplicació informàtica són els titulars de les granges obligades per normativa, el públic en general (permet fer simulacions) i les autoritats competents encarregades de la valoració i gestió de la informació.

Estic obligat a declarar?

Porcí

Hauran de realitzar la declaració de MTDs aplicades en la granja els titulars de les explotacions porcines a excepció de les explotacions d'autoconsum i reduïdes.

Avícola

Hauran de realitzar la declaració de MTDs aplicades a la granja els titulars de totes les explotacions avícoles de pollastres de carn, gallines de posada i polits, excepte les d'autoconsum, reduïdes, cinegètiques i especials.

Quan?

La notificació de MTDs al Registre General MTDs es durà a terme segons la periodicitat establida en la normativa d'ordenació de cada sector ramader. 

Porcí

En el cas del sector porcí, l'article 16.2 del Reial decret 306/2020, d'11 de febrer, estableix que el titular de l'explotació haurà de realitzar, la declaració anual, abans de l'1 de març de cada any, de les Millors Tècniques Disponibles aplicades en la seua explotació durant l'any anterior.

Avícola

En el cas del sector avícola, la comunicació de les MTDs, així com els requisits relatius al registre i comptabilització d'emissions i MTDs que estableix l'article 13 del Reial decret 637/2021, de 27 de juliol, entraran en vigor d'acord amb els següents terminis:

  1. Pollastres de carn, a partir de l'1 d'octubre de 2023, havent d'efectuar-se la primera comunicació abans de l'1 de desembre de 2023.
  2. Gallines de posada, a partir de l'1 de gener de 2024, havent d'efectuar-se la primera comunicació abans de l'1 de març de 2024.
  3. Polits, a partir de l'1 de gener de 2026, havent d'efectuar-se la primera comunicació abans de l'1 de març de 2026.

Les comunicacions recollides en l'apartat i. anterior tindran validesa per a les declaracions anuals corresponents a l'any 2024.

He de realitzar la declaració de les MTDs tots els anys? 

El titular de l'explotació haurà de realitzar una nova declaració de MTDs si es dona alguna de les següents circumstàncies: 

  1. S'haja produït un canvi de titularitat de l'explotació durant l'any subjecte a declaració 
  2. S'hagen incorporat noves MTDs respecte a les declarades en l'última comunicació, o s'hagen modificat les existents. 
  3. S'hagen modificat les dades obligatòries de l'Annex I del Reial decret 988/2022, de 29 de novembre, respecte als declarats en l'última comunicació.

En cas que s'haja produït modificació en les dades obligatòries de l'Annex I, la nova declaració es realitzarà sobre la declaració anterior introduint les noves dades i mantenint les dades que no hagen experimentat modificació.

No obstant l'anterior, no serà necessari realitzar una nova declaració si s'ha produït un augment o disminució en el nombre de places ocupades respecte a l'última comunicació inferior al 2% en les granges amb una capacitat superior a 120 UGM o inferior al 5% en la resta de les granges, sempre que no s'hagen produït més modificacions en la resta de dades obligatòries de l'Annex I.

RECOMANACIÓ DEL MINISTERI D'AGRICULTURA, PESCA I ALIMENTACIÓ

Amb la finalitat de millorar l'estimació d'emissions i el registre de MTDs, es recomana que la comunicació es realitze anualment, encara que no s'hagen produït modificacions en les dades declarades en la comunicació anterior. En aquest cas, únicament s'ha de reexpedir la declaració anterior.

Com accedir a Ecogan?

L'accés a ECOGAN pot realitzar-se mitjançant diversos perfils. Així mateix, s'ha habilitat el sistema “multirol” que permet que un mateix usuari puga disposar de diversos perfils:

     A. Perfils
         1. Perfil públic
         2. Perfil ramader
         3. Perfil representant legal
         4. Perfil autoritzat
     B. Funció Multirol

A. Perfils

1. Perfil públic:

El perfil públic permet l'accés únicament al simulador i està dirigit a aquells usuaris que no tenen granges associades i que només accediran al simulador d'ECOGAN.

Per a registrar-se amb aquest perfil ha de remetre a la bústia de correu altasecogan@gva.es amb assumpte Sol·licitud alta ECOGAN perfil públic i el nom del sol·licitant la següent informació: nom i cognoms, NIF i correu electrònic.

Una vegada registrat en el sistema, aquest generarà un correu electrònic automàtic dirigit a l'usuari, indicant el seu usuari i contrasenya, que podrà modificar més tard.

2. Perfil ramader:

El perfil ramader permet a aquelles persones físiques titulars d'explotacions donades d'alta en REGA l'accés a totes les utilitats d'ECOGAN, inclòs el simulador.

Per a registrar-se com a usuari amb perfil ramader, en accedir per primera vegada a través de l'enllaç a ECOGAN i seleccionar l'opció Alta ganadero, apareixerà un formulari en el qual haurà d'introduir el seu NIF, nom, cognoms, correu electrònic i un codi REGA. El sistema d'altes li remetrà directament un correu electrònic amb el seu usuari i contrasenya, que podrà modificar més tard.

Posteriorment, l'usuari podrà accedir amb el seu usuari i contrasenya o amb el seu certificat electrònic.

3. Perfil representant legal:

El perfil representant legal permet a aquelles persones físiques que actuen en nom d'entitats titulars d'explotacions inscrites en REGA, l'accés a totes les utilitats d'ECOGAN, inclòs el simulador.
Per a registrar-se amb aquest perfil haurà de remetre a la bústia de correu altasecogan@gva.es amb assumpte Sol·licitud alta ECOGAN perfil representant legal i el nom de l'entitat la següent informació:

- Nom i cognoms del sol·licitant (representant legal que actua en nom de l'entitat per a comunicar les MTDs a través d'ECOGAN)
- NIF del sol·licitant
- Nom o raó social del titular d'explotació.
- NIF del titular d'explotació.
- Codi/s d'explotació ramadera (codi d'identificació de l'explotació ramadera segons art. 5 del RD 479/2004, REGA) situat en la comunitat autònoma vinculat al titular d'explotació.
- Correu electrònic de contacte.
- Documentació acreditativa que el sol·licitant (representant legal) pot actuar en nom del titular d'explotació.

Una vegada registrat en el sistema, aquest generarà un correu electrònic automàtic dirigit a l'usuari, indicant el seu usuari i contrasenya, que podrà modificar més tard. Posteriorment, l'usuari podrà accedir amb el seu usuari i contrasenya o amb el seu certificat electrònic.

4. Perfil autoritzat:

El perfil autoritzat permet a aquells usuaris amb perfil “ramader” o perfil “representant legal” autoritzar una tercera persona a realitzar la declaració d'ECOGAN en el seu nom, si bé la responsabilitat del contingut de la declaració es manté en el perfil ramader o representant legal. Les persones físiques que accedisquen amb el perfil autoritzat podran comunicar declaracions de titulars tant de la mateixa o com de diferents CCAA.

Per a donar d'alta el perfil autoritzat, després d'identificar-se en ECOGAN amb “perfil ramader” o amb “perfil representant legal”, s'accedirà a la pantalla de Gestión de autorizados i se seleccionarà l'opció NUEVO AUTORIZADO. Una vegada introduïts totes les dades, per a completar l'alta, serà necessari marcar la pestanya de Autorización Responsable abans de seleccionar el botó AÑADIR.

B. Funció Multirol

El sistema Multirol permet que un mateix usuari puga disposar de diversos perfils. Amb aquesta utilitat, per exemple, una persona física podrà realitzar tant la declaració de MTDs de les granges de les quals és representant legal com d'aquelles en les quals és titular.

Per a utilitzar la funció multirol, ha de remetre a la bústia de correu altasecogan@gva.es amb assumpte Sol·licitud Ecogan funció multirol i el nom del sol·licitant la següent informació:

- Nom i cognoms, NIF i correu electrònic
- Perfils sol·licitats
- Dades i documentació necessaris per al registre amb cadascun dels perfils sol·licitats (veure requisits en els perfils ramader i representant legal).

Una vegada registrat en el sistema, aquest generarà un correu electrònic automàtic dirigit a l'usuari, indicant el seu usuari i contrasenya, que podrà modificar més tard. Posteriorment, l'usuari podrà accedir amb el seu usuari i contrasenya o amb el seu certificat electrònic.

En cas de disposar de més d'un perfil, en accedir a ECOGAN, utilitze el desplegable Rol Actual de la pantalla d'inici per a seleccionar el perfil concret amb el qual desitja accedir: ramader, autoritzat o representant legal. A continuació, en el desplegable Especie y tipo de producción podrà seleccionar l'espècie i tipus de producció de les granges a les quals desitja accedir. Una vegada triat el perfil i l'espècie, podrà accedir a totes les granges associades a totes dues seleccions.

Alta d'usuaris:
Per a alta d'usuaris amb perfil públic, representant legal o accés a la funció multirol pot dirigir-se a:
Email:  altasecogan@gva.es

Servici d'atenció a usuaris:
En cas que tinga alguna incidència com a usuari d'ECOGAN, pot dirigir-se a:
Email:  ecogan@tragsa.es

 

Informació

Ves enrere 3.- Tutorial Ecogan Paso 2

3.- Tutorial Ecogan Paso 2