Alimentació animal

Alimentació animal

En l'article 5 del Reial Decret 1409/2009, pel qual es regula l'elaboració, la comercialització. l'ús i el control de pinsos medicamentosos, s'assenyala que estos pinsos únicament podran elaborar-se i distribuir-se per aquells establiments específicament autoritzats per l'autoritat competent. Esta autorització correspondrà a l'òrgan competent de la comunitat autònoma en què s'ubique cada un dels establiments de l'empresa de pinsos.

Així mateix, i d'acord amb el Reglament 183/2005, estos operadors han de complir els mateixos requisits d'inscripció, en un registre habilitat a este efecte, que els establiments de productors de pinsos no medicamentosos.