Xarxa de vigilància epidemiològica

Xarxa de vigilància epidemiològica

En l'article 8 del Reial Decret 1716/2000, de 13 d'octubre, sobre normes sanitàries per a l'intercanvi intracomunitari d'animals de les espècies bovina i porcina, s'establix la implantació d'un sistema de xarxes de vigilància epidemiològica amb un doble objectiu:

  1. Facilitar els intercanvis intracomunitaris dels animals de l'espècie bovina i porcina.
  2. Recollir dades epidemiològiques que permeten la vigilància de les malalties i el control del seu moviment.

El sistema de xarxes de vigilància de la Comunitat Valenciana està integrat per totes les explotacions de la Comunitat que tenen una qualificació oficial que se sotmet a revisió per mitjà d'inspeccions periòdiques.

El sistema de xarxes de vigilància epidemiològica implica la participació dels subjectes següents:

  1. Els titulars de les explotacions.
  2. Els veterinaris responsables de les explotacions ramaderes.
  3. Els servicis veterinaris oficials de la Conselleria de Presidència i Agricultura, Pesca, Alimentació i Aigua.
  4. Els laboratoris oficials de diagnòstic veterinari o qualsevol altre laboratori autoritzat per l'autoritat competent.
  5. Els veterinaris oficials dels escorxadors.

L'aplicació informàtica en què es recull tota esta informació és el RERA, on tots els participants bolquen la informació.

La informació que han de facilitar els titulars de les explotacions a través dels seus veterinaris responsables es troba especificada tant en el contingut com en la forma en el Pla Anual Zoosanitari.