Control de la qualitat

Control de la qualitat

El control oficial de la qualitat agroalimentària en la Comunitat Valenciana consisteix a desenvolupar actuacions inspectores als operadors agroalimentaris del seu àmbit territorial, en matèria de defensa de la qualitat agroalimentària tant programades com sobrevingudes a conseqüència de successos inesperats (denúncies, campanyes “ad hoc”, propostes raonades d'altres administracions , etc).

En concret, per a aliments el control oficial programat es desenvolupa en el marc del “PROGRAMA NACIONAL DE CONTROL OFICIAL DE LA QUALITAT ALIMENTÀRIA” que és un dels programes del Pla Nacional de control Oficial de la Cadena Alimentària (PNCOCA) que és el document en el qual es descriuen els controls oficials que es desenvolupen dins de l'àmbit del Reglament (UE) 2017/625 del Parlament Europeu i del Consell, de 15 de març de 2017, relatiu als controls i altres activitats oficials realitzats per a garantir l'aplicació de la legislació sobre aliments i pinsos, i de les normes sobre salut i benestar dels animals, sanitat vegetal i productes fitosanitaris.  

La programació d'aquests controls de qualitat agroalimentaris en la Comunitat Valenciana es realitza basant-se en una anàlisi de riscos sobre la probabilitat que puga induir-se a error als consumidors en el que respecte a la naturalesa, qualitat o origen d'aquests productes.

La coordinació entre els diferents programes de qualitat agroalimentària de les diferents Comunitats Autònomes l'ostenta el Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació i es compta a més amb òrgans de coordinació com és la Mesa de Coordinació de la Qualitat Alimentària, grups de treball específics i reunions i altres activitats de coordinació.

Com a particularitat, cal destacar que el control de conformitat amb les Normes de comercialització en fruites i hortalisses fresques formen part de la programació del control oficial de qualitat alimentària perquè resulta d'aplicació el Reglament (UE) 2017/625 quan s'identifiquen pràctiques fraudulentes o enganyoses en relació a aquestes normes. En aquesta línia, la coordinació d'aquests controls l'exerceix la Secretaria d'Estat de Comerç a través de la Subdirecció General d'Inspecció, Certificació i Assistència Tècnica de Comerç Exterior (SOIVRE) del Ministeri d'Indústria, Comerç i Turisme.  

En línies generals el Programa Nacional de Control oficial de la Qualitat Alimentària té per objecte aconseguir o mantindre:

 • La Qualitat dels aliments en la Indústria Alimentària.
 • Adequats requisits de procés i productes.
 • La Unitat de Mercat en tot el territori nacional.
 • Correctes condicions de les activitats de la Cadena Alimentària.
 • La Lleialtat en les Transaccions Comercials, entre operadors.

L'objectiu fonamental del control oficial dels productes agroalimentaris en la Comunitat Valenciana és l'assegurament de la qualitat agroalimentària normativa que va encaminada a garantir la conformitat dels productes agroalimentaris i de les matèries o elements agroalimentaris amb les disposicions legals en matèria de qualitat agroalimentària.

El control oficial de la qualitat agroalimentària normativa contribueix a previndre, detectar, limitar i disminuir els fraus agroalimentaris que violen la normativa sobre la cadena agroalimentària.

L'àmbit d'actuació del control oficial agroalimentari aplica a aliments i fertilitzants en la seua producció, envasament i comercialització majorista.

El control oficial de la qualitat agroalimentària normativa exclou controls higiènic sanitaris, mig ambientals, fiscals, d'ajudes o subvencions de les Administracions Públiques i de control a les entitats certificadores de figures de qualitat diferenciada.

La asignación de la competencia en el Control Oficial de la Calidad Agroalimentaria en la Comunidad Valenciana se plasmó en el Real Decreto 207/1995, de 10 de febrero, sobre traspaso de funciones y servicios de la Administración del Estado en la Comunidad Valenciana en materia de defensa contra fraudes y calidad agroalimentaria.

En concreto y atendido el reglamento orgánico funcional vigente de la Consellería de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica, ostenta esta competencia la Dirección General de Desarrollo Rural a través del desarrollo de estas funciones del control de calidad, propias del Servicio de Control de Calidad Agroalimentaria de la Subdirección de Producción Ecológica y Calidad Agroalimentaria.

Los actores que intervienen en la actividad inspectora del control oficial son: inspectores, inspeccionados y puntos de control.

LOS INSPECTORES  

Con carácter de autoridad y que están capacitados y formatos adecuadamente para el ejercicio de sus funciones, libras de conflicto de intereses y acreditados en la hora de realizar las inspecciones.  

LOS INSPECCIONADOS

Son los operadores agroalimentarios que es cualquier persona física o jurídica que desarrollo con o sin ánimo de lucro actividades relacionadas con cualquier de las etapas de producción, transformación y comercialización de productos agroalimentarios. Se entienden por etapas de la producción, transformación y comercialización, entre otras, las siguientes: producción primaria, fabricación, elaboración, manipulación, procesamiento, preparación, tratamiento, acondicionamiento, envasado, embotellado, etiquetado, depósito, almacenamiento, conservación y venta.  

Tienen los siguientes derechos respecto a los controles oficiales:

 • A la confidencialidad y sigilo profesional de los inspectores respecto a la información que pudieran conocer en el ejercicio de las actuaciones de inspección.
 • A recibir una copia del acta de inspección y en caso de presa de muestras de disponer de muestra suficiente para la repetición del análisis según las disposiciones legales aplicables.
 • A conocer la documentación que formo parte de los expedientes sancionadores que pudieran iniciarse por hechos que puedan ser constitutivos de infracción imputable al operador inspeccionado.
 • A ser informados sobre el derecho a recorrer, procedimiento y plazos; y en su caso a recorrer según lo establecido legalmente por vía administrativa y , en su caso, en vía contencioso-administrativa.

Entre las obligaciones de los inspeccionados están:

 • Consentir la realización de las visitas de inspección y a dar toda clase de facilidades.
 • Suministrar toda clase de documentación e información sobre instalaciones, productos o servicios, permitiendo la directa comprobación de los inspectores.
 • Permitir que se practique la oportuna presa de muestras de los productos agroalimentarios que elaboran, distribuyan o comercializan y cualquier otro tipo de controles y verificaciones.

LOS PUNTOS De INSPECCIÓN

Cualquier empresa que opero en alguna de las etapas de producción, la transformación y la distribución mayorista de alimentos, incluidos el almacenamiento mayorista y, en su caso, el transporte.

Los puntos de inspección se agrupan por sectores agroalimentarios, de forma que son prioritarios en la programación anual de los controles aquellos que representan un interés socioeconómico importando en la Comunidad Valenciana, destacando entre otros el control oficial de las frutas y hortalizas frescas, vinos y aceites vegetales.

La selección de los puntos de inspección a controlar para cada sector agroalimentario se realiza en función de los resultados anteriores de control de calidad agroalimentaria (controles otros administraciones, histórico de incumplimientos, auditorías, etc.) priorizándose los de nueva creación y los que no han sido inspeccionados en los últimos años.

Se controlan un conjunto de propiedades y características de un producto agroalimentario (alimento o fertilizando) relativos a las materias primas o ingredientes utilizados en su elaboración, a los procesos de elaboración, almacenamiento, envasado y comercialización utilizados y a la presentación del producto final. 

Los elementos básicos de control son:

 • Control de registros y autorizaciones de los operadoras agroalimentarios.
 • Control de los sistemas de trazabilidad.
 • Control de productos (ingredientes y producto acabado):  
  • De documentación, identificación, origen y etiquetado.
  • De naturaleza, composición y pureza.
  • De envasado y contenido efectivo.

Per a això es compta con els següents mitjans:

 • Procediments documentats aprovats per l'autoritat competent, tant d'àmbit autonòmic, com a  nacional.
 • Gestió de la informació dels controls realitzats: registre de controls de qualitat agroalimentària efectuats i registre d'expedientes sancionadores.
 • Auditories internes i revisió del sistema de qualitat implantat en el Servei de Control de Qualitat.
 • Recursos humans:
  • Personal del Servei de Control de Qualitat Agroalimentària: cap/a de servei, cap/a de secció, coordinador/a d'inspecció de control de qualitat i personal tècnic i administratiu.
  • Inspectores de qualitat agroalimentària dels Serveis Territorials d'Alacant, Castelló i València.
 • Formació del personal involucrat en el control oficial de la qualitat agroalimentària:
  • Assistència a cursos organitzats a nivell comunitari europeu, nacional i de la Generalitat Valenciana.
  • Reunions periòdiques entre les diferents unitats territorials i els serveis centrals involucrats en el control oficial de la qualitat agroalimentària.
 • Suport analític:
  • Laboratori Agrari de Burjassot de la Generalitat Valenciana
  • Laboratori Arbitral Agroalimentari de Madrid del MAPA.
  • Centres de Referència de la Unió Europea per a autenticitat i integritat de la cadena agroalimentària.

Els laboratoris que intervenen en el control oficial de la qualitat d'aliments en la Comunitat Valenciana són els designats a aquest efecte per l'autoritat competent. Els requisits que han de complir són els establits en l'article 37 del Reglament (CE) 625/2017.

Els laboratoris que intervenen en el control oficial de fertilitzants han de complir amb els requisits establits en la legislació nacional que resulte d'aplicació.

Para lo cual, se llevan a cabo supervisiones del control oficial que se plasman en la programación anual de forma que la autoridad competente realiza supervisiones tanto documentales como in situ con visitas de acompañamiento al personal inspector con el fin de comprobar si es adecuado el control efectuado.

Además, con los resultados obtenidos de estas supervisiones,  los informes de auditoría interna y aspectos de mejora propuestos en las reuniones de coordinación entre las unidades de control de calidad de ámbito territorial y el servicio central, se emprenden acciones de mejora continua.

Por otro lado, se tienen en cuenta indicadores de resultados como son el número de las inspecciones llevadas a cabo, el número de irregularidades detectadas, número de inspecciones por inspector, etc.

Finalmente, la revisión de todas estas actividades constituye la revisión del sistema de calidad implantado en el Servicio de Calidad Agroalimentaria que se plasmará en un documento que contendrá los próximos cambios en la documentación  que afecta la mejora  del control de la calidad agroalimentaria.

Anualment s'elabora un Informe d'Actuacions de Control de Qualitat Alimentària en la Comunitat Valenciana, generat a partir dels resultats de l'execució del programa de control de la qualitat alimentària que es remet al MAPA que coordina l'elaboració dels informes anuals nacionals en el control de la qualitat alimentària, en el marc del Pla de Control de la Cadena Alimentària (PNCOCA).

Els resultats del control de la qualitat comercial dels fertilitzants en la Comunitat Valenciana es plasmen anualment en un document que es remet al seu torn a l'òrgan de coordinació del MAPA pertinent.

A escala nacional, l'eina fonamental li la "Mesa de Coordinació de la Qualitat Alimentaria" adscrita al Ministeri d'Agricultura, Alimentació i Mitjà Ambiente integrada con caràcter institucional por els representants de l'Administració General de l'Estat i de les comunitats autònomes competents en matèria de control de qualitat alimentaria.

A escala europea, l'eina fonamental li ho sistema de notificació de fraus alimentaris (iRASSFF) establit el Reglament d'execució (UE) 2019/1715 per al funcionament del sistema de gestió de la informació dels controles oficial (Reglament SGICO) i que defineix la "notificació de frau alimentari" com: "una notificació en la iRASFF d'un incompliment relatiu a una suposada acció intencionada d'empreses o individus amb la finalitat d'enganyar els compradors i aconseguir de tal manera un avantatge indegut, en contra de les normes previstes en l'article 1, apartat 2 del Reglament (UE) 2017/625".

En el control oficial de la qualitat de fertilitzants, l'eina fonamental de coordinació entre les comunitats autónomes són les reunions periòdiques de coordinació amb la Subdirecció General de mitjan Producció Agrícola  i Oficina Espanyola de Varietats Vegetals del MAPA.

 

Legislació principal aplicable

Legislació principal aplicable