Eco-règims

Eco-règims

Els Eco-règims remuneraran les explotacions que duguen a terme pràctiques agrícoles o ramaderes beneficioses per al clima i el medi ambient, mitjançant compromisos anuals voluntaris. Aquestes pràctiques han de tindre un nivell d'exigència major que la derivada del compliment de la condicionalitat, que constitueix la línia de base de partida, així com de qualsevol altra legislació en vigor de caràcter mediambiental, que incloga requisits de compliment obligatori. El seu caràcter és general en l'aplicació sobre el territori i el compliment dels requisits serà anual.

La proposta d'Eco-règims es basa en 7 pràctiques concretes, que cobreixen tots els usos possibles del sòl, és a dir, pastures permanents i temporals, terres de cultius herbacis i terres de cultius permanents.

Es pot triar entre les pràctiques que més interessen segons el model d'explotació. Sobre una mateixa hectàrea, només podrà computar una pràctica i, encara que en algun cas es puguen realitzar dues pràctiques sobre una mateixa parcel·la (per exemple, rotació i sembra directa), es rep l'ajuda una sola vegada.

Més informació: