REGISTRE VITÍCOLA DE LA COMUNITAT VALENCIANA (RVCV)

REGISTRE VITÍCOLA DE LA COMUNITAT VALENCIANA (RVCV)

Què és?

És el registre oficial dirigit a la inscripció, modificació o baixa de les explotacions vitivinícoles en la Comunitat Valenciana, segons la normativa vigent.

Per a què serveix?

La base de dades del Registre Vitícola proporciona informació, tant de les característiques agronòmiques com de les referències cadastrals de totes les parcel·les amb vinya, destinat a la producció de raïm per a vinificació, existents en el nostre territori. Conté informació referent a situació i drets de parcel·la, varietat, peu, any de plantació, marc, reg, superfície, destinació de la producció (DOP, IGP, experimentació, autoconsum, etc.). És obligació del viticultor titular de la plantació actualitzar les dades inscrites, produïts per qualsevol variació de les parcel·les de vinya, siguen altes, baixes, correccions i/o alteracions de qualsevol característica general o agronòmica que afecte una plantació ja inscrita en el Registre Vitícola. Per a això s'utilitzaran els procediments administratius previstos en la normativa sectorial.

Important

  • Sol·licituds d'autorització d'arrancada de vinya

Les persones viticultores que pretenguen arrancar una superfície de vinya hauran de presentar una sol·licitud d’arrancada, hauran d’acreditar la seua condició de viticultor/a o explotador/a efectiu de la plantació, quedarà justificada quan presente almenys, la declaració de collita de la parcel·la que se sol·licita arrancar en la campanya immediatament anterior a la de la sol·licitud d’arrancada, excepte causa de força major o circumstàncies excepcionals.

Termini de presentació: de l'1 d'agost al 15 de desembre

  • Sol·licituds de conversió de drets en autorització de plantació

La persona titular del dret de plantació haurà de presentar una sol·licitud de conversió d’un dret de plantació en una autorització. Les autoritzacions concedides per conversió de drets de plantació tindran el mateix període de validesa que el dret de plantació de procedència. En qualsevol cas el període de vigència no podrà superar el 31 de desembre de 2025.

Termini de presentació: durant tot l’any, fins al 31 de desembre de 2022.

  • Sol·licituds de replantació de vinya

La persona titular de l’arrancada que vulga realitzar una plantació de vinya a la Comunitat Valenciana, haurà de presentar la sol·licitud d’autorització per a replantació, i sempre abans del final de la segona campanya següent a la campanya en què s’haja notificat la resolució d’arrancada corresponent.

Termini de presentació: durant tot l’any.

  • Comunicació de Plantació

Una vegada realitzada la plantació de vinya de vinificació, quan tinguen el seu origen en una autorització per a noves plantacions, replantacions o plantació per conversió de drets s’haurà de comunicar dins dels sis mesos posteriors a la data de plantació i sempre abans de la caducitat de l’autorització.

Termini de presentació: durant tot l’any

  • Declaracions obligatòries de collita , mensuals i Annex IV

Tota persona física o jurídica, que obté el producte anual de la parcel·la de vinya, bé per ser el propietari de la mateixa o per tindre atribuït un dret sobre esta, hauran de presentar anualment una declaració de collita que haurà d'emplenar-se en l’aplicació PICASSA.

Tota persona física o jurídica que hagen produït most o vi de la seua propietat, directament o a través de tercers, a partir de raïm fresc, de most de raïm, de most de raïm parcialment fermentat o de vi nou en procés de fermentació, deuran emplenar en PICASSA, la informació de l'annex IVa i IVb, relativa a les dades dels proveïdors i els justificants de compra venda de productes.

Tots els productors i magatzems, excepte les exempcions, estaran obligats a realitzar les declaracions mensuals obligatòries en l’INFOVI.

Termini de presentació:

  • Les declaracions de collita es presentaran fins al 10 de desembre de cada any.
  • La declaració de l’Annex IV es presentarà entre el 30 de novembre i el 10 de desembre de cada any
  • Les declaracions mensuals es presentaran fins al 20 de cada mes

Recomanacions

  • Òrgan al que dirigir-se: Direcció Territorial d’Alacant, Castelló i València.
  • Té a la seua disposició, per a la realització d’aquests tràmits, el detall del procediment, en la Guia PROP.

Normativa

Tràmits

Persones explotadores de parcel·les vitícoles

Entitats Col·laboradores i Cooperatives