Registres Indústria i Alimentació

Registres Indústria i Alimentació

Quins registres necessita una indústria agroalimentària?

Una indústria agroalimentària ha de tramitar la seua inscripció en diversos registres administratius. Uns de caràcter general com són el registre industrial, el registre sanitari i el registre d'establiments agroalimentaris, i altres específics, per a indústries agroalimentàries que realitzen determinades activitats concretes: registres d'embotelladors i instal·lacions d'embotellat, registre d'indústries artesanes, registre d'indústries càrnies, inscripció en el cens d'almàsseres, etc.

Registres dependents de la conselleria d'agricultura

Tres dels registres anteriorment citats depenen de la conselleria competent en matèria d'agricultura: el registre d'establiments agroalimentaris i els registres d'embotelladors i instal·lacions d'embotellat.

Registre d'establiments agroalimentaris (REA)

La inscripció en el Registre d'Establiments Agroalimentaris és un requisit imprescindible perquè les indústries agroalimentàries puguen acollir-se als auxilis econòmics de tota mena que s'arbitren mitjançant programes d'ajudes regulats per convocatòries de la Generalitat, i finançats per fons comunitaris, nacionals o d'àmbit autonòmic. 

Seran objecte d'aquest registre els titulars de les indústries amb establiments i instal·lacions agroalimentàries radicats en el territori de la Comunitat Valenciana. 
Quedaran exclosos de l'àmbit del Registre les empreses industrials o comercials sense assalariats el titular dels quals siga una persona física. Així mateix, també quedaran excloses les empreses l'activitat de transformació de les quals o comercialització es desenvolupe exclusiva o primordialment en fase minorista, 

Quant als serveis comercials, només entraran dins de l'àmbit de l'est registre, aquells establiments en els quals a més de l'activitat de comercialització, es realitzen també activitats de manipulació o processos de transformació industrial dels productes agraris o alimentaris. 

Com sol·licitar la inscripció en el registre d'establiments agroalimentaris de la Comunitat Valenciana? 

Es pot accedir a tota la informació relacionada en el següent enllaç:   https://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=2768

Registres d'embotelladors i instal·lacions d'embotellat (REGEMBOT) 

En els registres d’embotelladors i d’instal·lacions d’embotellament, hauran d’inscriure’s totes les persones físiques o jurídiques que, tenint el domicili social i, si és el cas, les corresponents instal·lacions fisicomecàniques en territori de la Comunitat Valenciana, efectuen o facen efectuar per compte seu amb finalitats comercials l’embotellament o envasament de productes vitivinícoles o begudes alcohòliques, en recipients de capacitat igual o inferior a 60 litres.

Les persones físiques o jurídiques que embotellen en les seues pròpies instal·lacions o ho facen amb una embotelladora mòbil en les seues instal·lacions seran inscrites tant en el Registre d’embotelladors, com en el Registre d’instal·lacions d’embotellament, amb un únic número de registre.

La inscripció en el Registre d'Establiments Agroalimentaris és un requisit imprescindible per a poder inscriure's en els registres d'embotelladors i instal·lacions d'embotellat. 

Com sol·licitar la inscripció en els registres d'embotelladors i instal·lacions d'embotellat de la Comunitat Valenciana? 

Es pot accedir a tota la informació relacionada en el següent enllaç: https://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=13791