Normativa reguladora

Normativa reguladora

  • ORDRE de 23 de desembre de 1993, de la Conselleria d'Agricultura, Pesca i Alimentació, per la qual es regulen les funcions i l'estructura de les oficines comarcals.
  • ORDRE de 13 d'octubre de 1997, de la Conselleria d'Agricultura, Pesca i Alimentació, per la que es modifiquen determinats aspectes de l'Ordre de 23 de desembre de 1993 que afecten l'àmbit territorial d'actuació de les oficines comarcals i la denominació de les unitats administratives que les integren.
  • ORDRE de 25 de març de 2003 de la Conselleria d'Agricultura, Pesca i Alimentació, per la qual s'aprova la Carta de Serveis de les Oficines Comarcals d'Agricultura.
  • DECRET 176/2020, de 30 d'octubre, del Consell d'aprovació del Reglament orgànic i funcional de la Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica.
  • ORDRE 8/2021, de 22 d'abril, de la Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica per la qual es desenvolupa el Decret 176/2020 de 30 d'octubre del Consell pel qual s'aprova el Reglament orgànic i funcional de la Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica.