Registre de professionals de pesca

Registre de professionals de pesca

Què és?

Totes les persones que estiguen o hagen estat en possessió d'un títol o targeta nàutic-pesquera es trobaran inscrites en el Registre de Professionals del Sector Pesquer del Ministeri d'Agricultura, Alimentació i Medi Ambient, sense perjudici de la seua inscripció en altres registres legalment previstos per a l'exercici de la seua professió

Per a què serveix?

El Registre contindrà tots els títols i/o ratificacions expedides, caducats, revalidats, perduts, suspesos o anul·lats, així com les dispenses atorgades.

Informació

El Reial decret 36/2014, de 24 de gener, pel qual es regulen els títols professionals del sector pesquer, estableix en el seu article 24 que totes les persones que estiguen o hagen estat en possessió d'un títol o targeta nàutic-pesquera es trobaran inscrites en el Registre de Professionals del Sector Pesquer.

La gestió d'aquest Registre serà descentralitzada, corresponent la mateixa a les comunitats autònomes competents en els seus respectius territoris.

Les comunitats autònomes traslladaran a la Secretaria General de Pesca, per a la seua inclusió en el Registre de Professionals del Sector Pesquer, totes les dades relatives a les inscripcions i baixes de professionals del sector pesquer que es produïsquen. La remissió de les dades es realitzarà en el termini màxim de dos mesos des de l'expedició dels títols i contindrà, almenys, les següents dades:

  • Denominació del document expedit.
  • Nom, cognoms, número del document nacional d'identitat o passaport o, si és el cas, d'identificació d'estrangers, nacionalitat, número d'ordre, número personal que figura en la llibreta marítima, data de naixement i adreça de l'interessat.
  • Data d'antiguitat del títol professional.
  • Data d'expedició del títol professional.
  • Data de caducitat.
  • Especificació de si es tracta d'un títol nou, d'un alçament de restricció de comandament, o de la renovació d'un document anterior.

Normativa

Tràmits

Qualsevol persona interessada a sol·licitar en la Comunitat Valenciana l'expedició, renovació o revalidació dels títols professionals del sector pesquer pot trobar la informació sobre la seua tramitació en els següents enllaços: