Innovació tecnològica en finques col·laboradores

Innovació tecnològica en finques col·laboradores

L'objecte de les ajudes és generar i finançar una xarxa de transferència de tecnologia mitjançant el suport a finques o explotacions col·laboradores. Són subvencionables els projectes innovadors i d'experimentació que versen sobre:

  • Adaptació del material vegetal a les condicions ambientals de la Comunitat Valenciana.
  • Model de producció i transformació agroecològica i/o sostenible.
  • Reducció de la contaminació i/o estalvi energètic en la producció agroalimentària.
  • Potenciació i valorització dels recursos genètics autòctons vegetals i animals.
  • Projectes realitzats en zones vulnerables, de muntanya, parcs naturals i Xarxa Natura 2000.
  • Reutilització i valorització dels residus agraris i/o agroalimentaris.

Els beneficiaris són les persones titulars de finques o explotacions agrícoles i/o ramaderes, amb seu en la Comunitat Valenciana que realitzen el projecte innovador


Enllaç a l'ordre de bases: https://dogv.gva.es/datos/2018/12/20/pdf/2018_11795.pdf

Enllaç al procediment: https://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=g18690