AICA-CV

AICA-CV

Autoritats d'execució de la llei de cadena alimentària

Les comunitats autònomes, d'acord amb els seus Estatuts d'Autonomia designaran autoritats encarregades de controlar el compliment del que es disposa en la llei 12/2013 en els seus respectius territoris.

L'Agència de control i Informació Alimentària

En l'àmbit de les competències corresponents a l'Administració General de l'Estat, l'Autoritat d'Execució que exercirà de punt de contacte per a la cooperació tant entre autoritats d'execució com amb la Comissió i l'encarregada d'establir i desenvolupar el règim de control necessari per a comprovar el compliment del que es disposa en la Llei 12/2013 per a millorar el funcionament de la cadena alimentària en l'àmbit nacional serà l'Agència d'Informació i Control Alimentaris, O.A.

Pot accedir-se a la pàgina web de l'agència i consultar-se la informació relativa a ella com els seus estatuts, estructura, programa d'actuacions i informes d'execució d'anys anteriors.

L'Agència Valenciana de control i Informació Alimentària

Mitjançant la disposició addicional sisena del Decret llei 1/2022, de 22 d'abril, del Consell, de mesures urgents en resposta a l'emergència energètica i econòmica originada en la Comunitat Valenciana per la guerra a Ucraïna es va crear l'Agència Valenciana d'Informació i Control Alimentaris com a entitat de dret públic, integrada en el sector públic administratiu de la Generalitat a fi d'executar les mesures per a millorar el funcionament de la cadena alimentària en la Comunitat Valenciana seguint les directrius de política general del Consell.

Mentre s'aproven els estatuts de l'AVICA i es posa en marxa, l'autoritat d'execució de la llei de la Cadena Alimentària en la Comunitat Valenciana és la direcció general de Desenvolupament Rural.  

Altres enllaços d'interés