Control de la cadena alimentària

Control de la cadena alimentària

La cadena Almentària

Es defineix la Cadena Alimentària com el conjunt d'activitats que duen a terme els diferents operadors que intervenen en la producció, transformació i distribució de productes agrícoles i alimentaris.

El sector alimentari està compost pels sectors productius agrícola, ramader, forestal i pesquer, així com els de transformació i distribució dels seus productes.

Formen la cadena alimentària els operadors, és a dir, les persones físiques o jurídiques del sector alimentari, incloent agrupacions, centrals o empreses conjuntes de compra o de venda, que realitzen alguna activitat econòmica en l'àmbit de la cadena alimentària, amb l'excepció dels consumidors finals.

Les relacions entre els diferents operadors o baules de la cadena alimentària es plasmen en contractes alimentaris, en els quals una de les parts s'obliga enfront de l'altra a la venda de productes agrícoles o alimentaris, i aquesta s'obliga per un preu cert, bé es tracte d'una compravenda o d'un subministrament de forma continuada.

La llei de cadena alimentària

El dia 3 d'agost de 2013 es va publicar en el BOE la Llei 12/2013, de 2 d'agost, de mesures per a millorar el funcionament de la cadena alimentària.

Aquesta llei es va formular amb l'objectiu d'establir mesures de millora del funcionament de la cadena alimentària per a per a incrementar l'eficàcia i la competitivitat del sector agroalimentari, reduir el desequilibri i millorar la transparència en les relacions comercials entre les diferents baules i procurar una competència justa que beneficie al sector i als consumidors.

La Llei 16/2021, de 14 de desembre (BOE de 15 de desembre) va modificar la llei 12/2013.

En aquesta modificació, a més d'incorporar a normativa estatal la Directiva (UE) 2019/633, relativa a les pràctiques comercials deslleials en les relacions entre empreses en la cadena de subministrament agrícola i alimentari, es recull una reforma del marc regulador, amb l'objectiu d'aconseguir un major equilibri i transparència en les relacions comercials de la cadena alimentària.

Els principis rectors de la Llei són els següents: equilibri i justa reciprocitat entre les parts, llibertat de pactes, bona fe, interés mutu, equitativa distribució de riscos i responsabilitats, cooperació, transparència i respecte a la lliure competència en el mercat.

El control de la cadena alimentària

La llei 12/2013 preveu un sistema de control per a vigilar el compliment dels disposat en ella i un règim sancionador per a castigar els incompliments.

Les comunitats autònomes, d'acord amb els seus Estatuts d'Autonomia designaran autoritats encarregades de controlar el compliment del que es disposa en la llei 12/2013 en els seus respectius territoris.

Legislació aplicable