Habilitacions veterinàries

Les habilitacions veterinàries realitzades pel servei de Sanitat i Producció Animal, són les següents:

Habilitació de veterinaris per a festejos taurins

La Llei 8/2003 de 24 d'abril de Sanitat Animal defineix com a veterinari habilitat o autoritzat : "El llicenciat en Veterinària reconegut per l'autoritat competent per a l'execució de les funcions que reglamentàriament s'establisquen, especialment, el veterinari de les agrupacions de defensa sanitària i el veterinari d'explotació".

La direcció general competent en matèria de sanitat i benestar animal podrà habilitar a veterinaris i veterinàries en l'exercici lliure de la seua professió, per al compliment de les funcions pròpies de veterinari en festejos taurins tradicionals exigits per Decret. Aquest Decret es troba actualment en tràmit legislatiu.

Delegació de funcions de control oficial i habilitació en explotacions avícoles

El Servei de Producció i Sanitat Animal és l'encarregat de donar el reconeixement als veterinaris per a la delegació de la funció de control oficial per a la inspecció ante mortem i d´habilitació per a l´emissió de certificats sanitaris de moviment en explotacions avícoles.

La  sol·licitud es podrà presentar a través del següent enllaç: