Ordenació d'explotacions

Ordenació d'explotacions

imagen de explotación ganaderaRegistre d'explotacions ramaderes (REGA)

El Registre General d'Explotacions Ramaderes (REGA), es tracta d'un sistema informatitzat que permet registrar les explotacions ramaderes existents a nivell nacional. Cada Comunitat Autònoma és l'encarregada, mitjançant l'administració pública, d'actualitzar els registres, així com les altes, baixes, canvis de titularitat,… Aquest sistema inclou les dades bàsiques de més de 12.380 explotacions situades en la Comunitat Valenciana, relatius a més de vint espècies diferents d'animals de producció. Es regula a través del REIAL DECRET 479/2004, de 26 de març, pel qual s'estableix i regula el Registre general d'explotacions ramaderes

Per a sol·licitar l'alta i actualització del registre accedisca al següent enllaç.

Ordenació d'explotacions

El Servei de Producció i Sanitat Animal estableix i controla les condicions que han de complir les explotacions ramaderes per al seu registre i autorització en la Comunitat Valenciana, mitjançant l'elaboració de normativa i de documents de treball interns.

Gestió de Documents de Comunicació d'Escorxador (DCM)

Les incidències detectades en els escorxadors de la Comunitat Valenciana són comunicades al Servei de Producció i Sanitat, a través del document de comunicació de l'escorxador (DCM), i són gestionades perquè la informació arribe als responsables sanitaris de les explotacions d'origen i es puguen adoptar les mesures oportunes.

Explotacions clandestines

El Servei de Producció i Sanitat Animal és l'encarregat de la coordinació amb altres administracions, sobretot amb els cossos de seguretat de l'estat, entitats locals, etc per a la inspecció i control d'explotacions no registrades, la verificació del compliment del benestar animal en aquestes instal·lacions i el requeriment del registre d'aquestes.

Informes preceptius autoritzacions mediambientals

El Servei de Producció i Sanitat Animal, gestiona els informes preceptius en relació a les autoritzacions mediambientals de les explotacions ramaderes. Tot això es regula a través de la Llei 6/2014, de 25 de juliol, de la Generalitat, de Prevenció, Qualitat i Control Ambiental d'Activitats en la Comunitat Valenciana.