Moviments

Moviments

Registre de moviment d'animals (REM)

El Registre de moviments dels espècies d'interés ramader (REM), recull informació relativa als moviments dels diferents espècies (en el cas del boví i equí, de manera individual, en la resta d'espècies, per lots). És tracta d'un sistema informatitzat actualment actiu per als moviments de boví, porcí, oví, caprí, ocells de corral, etc.

Els titulars dels explotacions ramaderes registrades en la Comunitat Valenciana poden sol·licitar l'emissió dels certificats sanitaris de moviment de bestiar, de forma telemàtica a través dels següents enllaços:

  • Moviment d'animals d'espècies mixtos (oví o caprí) o per lots (resta d'espècies)
  • Moviment d'animals d'espècies amb identificació individual (boví i equí)

TRACES (TRAde Control and Expert System)

TRACES  és una eina de la Comissió Europea per a registrar els moviments d'animals, productes d'origen animal i no animal, pinsos i plantes que transiten per països de la UE o que són importats dones de fora de la UE, amb la finalitat de vetlar per la seguretat dels aliments i els consumidors.

Els partides d'animals i productes, en la majoria dels casos, s'acompanyen de certificats sanitaris o documents comercials i els autoritats competents poden expedir aquests documents en línia a través de TRACES.

TRACES és una eina multilingüe que notifica, certifica i supervisa el comerç, eficaç per a garantir:

  • La traçabilitat i supervisió dels desplaçaments, tant dins de la UE com procedents de països no pertanyents a la UE.
  • L'intercanvi d'informació que permet als socis comercials i als autoritats competents obtindre fàcilment informació sobre la circulació dels seues partides i agilitar els procediments administratius.
  • Gestió de cingles: reacció ràpida als amenaces sanitàries mitjançant el rastreig de la circulació de partides i facilitar el rebuig dels partides que no compleixen els condicions.

Per a iniciar la sol·licitud del certificat TRACES és podrà realitzar en el següent enllaç.

CEXGAN (Comerç Exterior Ramader)

L'exportació d'animals vius, productes d'origen animal, productes per a l'alimentació humana o alimentació animal i els productes sanitaris exigeix habitualment la presentació d'un certificat veterinari d'exportació davant els autoritats del país importador. Els requisits expedits depenen del país d'origen i del producte a exportar.

En funció del seu contingut, els certificats veterinaris d'exportació poden ser genèrics (quan el país importador no exigeix requisits concrets) o específics (quan el país importador estableix requisits equivalents o no equivalents als de la Va unir Europea i és necessari acordar un model de certificat que reculla els mateixos). En alguns casos, i solament per a determinats productes el país importador pot admetre l'entrada del producte sense requerir cap certificat veterinari. A vegades els països importadors solament autoritzen els importacions de determinats establiments, que figuren en llistats elaborats per ells mateixos basant-ens en diferents criteris.

Els certificats d'exportació són emesos pels serveis d'inspecció veterinària en Frontera.

Per a millorar el comerç exterior ramader és va crear l'aplicació CEXGAN 2.0 on és troben registrades els empreses que realitzen exportacions d'algun d'aquests productes a tercers països. En ella és pot accedir a la informació necessària per a realitzar l'exportació. Això permet l'acceleració del procés ja que és possible la presentació de la documentació via telemàtica, prèvia al trasllat de la mercaderia.

Tota la informació i accés a l'aplicació és troba en el següent enllaç.

En el cas que el certificat d'exportació específic d'animals vius requerisca requisits de sanitat animal, el titular de l'explotació ramadera haurà de sol·licitar als serveis veterinaris de sanitat animal de l'Oficina comarcal on és trobe situada la seua explotació, l'atestació sanitària (certificat previ a l'exportació) dels requisits sanitaris exigits en el certificat.

Per a iniciar la sol·licitud d'emissió del certificat previ a l'exportació a tercers països d'animals vius és podrà realitzar a través del següent enllaç.

Declaració Veterinari Responsable (DVR)

Tots els establiments productors finals que exporten productes d'origen animal destinats al consum humà, deuran disposa d'un Sistema d'Autocontrol Específic (SAE) quan el País de destinació exigisca que l'establiment estiga autoritzat per els autoritats competents d'aquest País o requisits sanitaris de sanitat animal addicionals als de la normativa de la Va unir Europea. Aquests requisits són els continguts en el certificat veterinari d'exportació especifique (AGAFA).

El SAE per a l'exportació a tercers països, exigeix que els animals o els matèries primeres potencialment destinades a l'exportació vagen acompanyades d'una declaració veterinària responsable (DVR) quan s'entreguen a la indústria alimentària. Aquests DVR han d'incloure els atestacions necessàries en funció dels fitxes d'especificacions elaborades per els indústries alimentàries tenint en compte els requisits exigits pels països als quals desitgen exportar. Els responsables dels explotacions ramaderes hauran sigut informats prèviament pels seus clients dels atestacions que seran necessàries, en cada cas.

Els DVR podran ser expedits pels Serveis Veterinaris Oficials dels Comunitats Autònomes o per veterinaris habilitats específicament en l'àmbit del Reial decret 993/2014.

A la Comunitat Valenciana la Declaració veterinària responsable (DVR) la realitzen els veterinaris oficials de sanitat animal de la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural.

Per a iniciar la sol·licitud del DVR s'han establit dos procediments que és podran realitzar en els següents enllaços:

  1. Sol·licitud d'emissió de DVR (Declaració Veterinària Responsable) per a l'exportació de productes d'origen animal destinats al consum humà d'explotacions gestionades per integradors del sector porcí i avícola amb 30 explotacions o més.
  2. Sol·licitud d'emissió de DVR (Declaració Veterinària Responsable) per a l'exportació de productes d'origen animal destinats al consum humà per explotació.

Ordenament Jurídic Autonòmic:

Llei 6/2003, de 4 de març, de ramaderia de la Comunitat Valenciana

Llei 7/2021, de 29 de desembre, de la Generalitat, de mesures fiscals, de gestió administrativa i financera i d'organització de la Generalitat 2022 (modifica Llei 6/2003)

Decret 58/2023, de 14 d'abril, del consell, d'ordenació del sector ramader, por el qual es regulen els procediments de registre, identificació i moviment dels animals de les explotacions ramaderes de la Comunitat Valenciana

Documents annexos:

Fitxer d'incorporació massiva d'animals a un moviment d'oví i caprí

Fitxer per a la confirmació d'arribades i sacrificis en escorxador