Zootecnia

Zootecnia

La importància creixent dels recursos zoogenètics, en ser font de productes de qualitat i per contribuir al manteniment del medi ambient i de les tradicions, ha fet requerisc actualitzar les línies d'actuació en el camp de la Zootecnia.


El Reial decret 2129/2008, de 26 de desembre, pel qual s'estableix el Programa Nacional de Conservació, Millora i Foment de les Races Ramaderes, recull totes les actuacions en aquest àmbit i a més aplica les normes comunitàries.

En aquest Reial decret, vénen definides les línies del Programa Nacional d'Ordenació, Conservació, Millora i Foment de les Races Ramaderes, quedant regulats els diferents aspectes de la cria, conservació i foment de les nostres races.

Com a instrument fonamental per a la difusió de la informació relativa a les races incloses en el catàleg Oficial de Races de Bestiar d'Espanya, s'ha posat a la disposició del públic el Sistema Nacional d'Informació ARCA on es podran consultar tots aquells aspectes relacionats amb les diverses espècies i races ramaderes i la seua normativa. El Sistema Nacional d'Informació dependent del Ministeri d'Agricultura i Pesca, Alimentació i Medi Ambient, amb la col·laboració i participació de les comunitats autònomes i les associacions de criadors, es constitueix com una eina dinàmica de gestió de la informació zootècnica espanyola, per a totes les entitats i organitzacions implicades.