Normativa reguladora

Normativa reguladora

La normativa bàsica aplicable en la constitució, funcionament, dissolució i liquidació de les societats agràries de transformació la constitueix el Reial decret 1776/1981, de 3 d'agost, pel qual s'aprova l'Estatut que regula les Societats Agràries de Transformació, i l'Ordre Ministerial de 14 de setembre de 1982, que ho desenvolupa, i amb caràcter subsidiari les que resulte d'aplicació a les societats civils, així com les normes  que es dicten reglamentàriament per a la seua aplicació i desenvolupament, o que els siguen aplicables quan es referisquen a fets, actes o situacions jurídiques que no hagen sigut vàlidament regulades en els seus estatuts socials.