Portal tributari

Portal tributari

Impost sobre Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats (model 600)

Es requereix la declaració-liquidació de l'Impost sobre Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats  (model 600) en els acords de constitució de SAT, ampliació i reducció de capital, així com en els de cancel·lació, estant exempts de tributar els de constitució de SAT i els d'ampliació de capital, així com els contractes d'arrendament rústic dels qui pretenguen accedir a una SAT com a arrendatari d'una explotació agrària i/o ramadera i/o forestal.

La taxa per serveis administratius (model 046)

Es requereix per a les sol·licituds de certificats registrals que precisen de cerca d'antecedents, així com per a l'expedició de certificat per a obtindre el certificat electrònic de la SAT, així com per a obtindre còpia de documents obrants en l'arxiu.