Les societats agràries de transformació

Les societats agràries de transformació


La Comunitat Valenciana presenta trets diferenciats a causa dels seus particulars característiques físiques, així com socioeconòmiques, la qual cosa ha propiciat un desenvolupament de l'associacionisme agrari molt superior a l'existent en la resta d'Espanya, sent els societats cooperatives i els societats agràries de transformació els figures normalment utilitzades pels agricultors i per els agricultors per a agrupar-s'i defensar els seus interessos davant el mercat, establint en comú la producció, la transformació, els serveis o la comercialització. Els societats agràries de transformació són societats civils de finalitat econòmic-social, amb vista a la producció, transformació i comercialització de productes agrícoles, ramaders o forestals, realització de millores en el medi rural, promoció i desenvolupament agrari i prestació de serveis comuns que servisquen a aquella finalitat.

Els societats agràries de transformació adquireixen personalitat jurídica pròpia i plena capacitat d'obrar, amb la seua inscripció en el Registre de Societats Agràries de Transformació de la Comunitat Valenciana, si aquest és el seu àmbit territorial. Si el seu àmbit és una altra comunitat autònoma adquireixen personalitat pròpia mitjançant la seua inscripció en el corresponent Registre d'aqueixa comunitat.

Si el seu àmbit és superior a una comunitat autònoma,mitjançant la seua inscripció en el Registre General de Societats Agràries de Transformació del Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació.

Règim fiscal

És troba regulat en la Disposició Addicional Primera de la Llei 20/1990,de 19 de desembre, sobre Règim Fiscal dels Cooperatives, establint que els SAT inscrites en el Registre de tals entitats els serà aplicable el règim tributari general i, en conseqüència, estarà subjectes a l'Impost de societats.

Beneficis fiscals

En l'Impost sobre Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats gaudeixen d'exempció total per als actes de constitució i ampliació de capital. En l'Impost sobre Activitats Econòmiques gaudiran d'una bonificació del 95% en la quota i recàrrecs corresponents als activitats que realitzen.

Limitacions

El nom mínim de socis i sòcies és de tres. Cap soci/a pot tindre més d'un terç del capital social. Els persones que ostenten els condició de titulars d'explotació agrària o treballador/a agrícola sempre deuran superior als persones jurídiques que perseguisquen finalitats agràries i, a més, el muntant total dels aportacions al capital social d'aquestes últimes no aconseguirà, en cap cas, el 50% del capital social.

Capital social

Tota societat agrària de transformació haurà de constituir un capital social format pel valor dels aportacions realitzades pels socis, no podent constituir-se si no està subscrit totalment i desemborsat, almenys, un 25% de cada participació.

Requisits per a ser soci/sòcia

Qualsevol dels següents:

  • Ser titular d'explotació agrícola, ramadera o forestal, bé com a propietari o propietària, bé com a arrendatari o arrendatària, havent d'estar l'explotació inscrita en el corresponent registre.
  • Treballador o treballadora autònom, compte propi o vaig aliar del Sistema Especial Agrari de la Seguretat Social. Ho acreditarà mitjançant certificació de la Tresoreria General de la Seguretat Social.
  • Persona jurídica que persegueix finalitats agràries o és titular d'explotació agrària. Haurà d'aportar estatuts, certificat de l'acord de l'òrgan competent per a integrar-s'en la SAT, aportació al capital social de la mateixa i designació del/de la representant per a actuar davant la SAT, així com fotocòpia del DNI-NIF.

Documentació social

Els SAT portaren en ordre i al dia els següents llibres:

  • Lliure Registre de de socis i sòcies.
  • Llibre d'Actes de l'Assemblea General, Junta Rectora i, en el seu cas, d'altres òrgans de govern aprovats en els seus Estatuts Socials.
  • Llibres de Comptabilitat. Obligatòriament un Diari i un d'Inventari i Balanços.