Seu electrònica

Seu electrònica

Les SAT han d'efectuar la tramitació telemàtica a través de la seu electrònica de la Generalitat, per a la qual obligatòriament hauran d'accedir amb el certificat electrònic de la SAT (certificat electrònic de representant de persona jurídica) i que s'expedeix a la persona física que te la representació de la SAT -el/la president/a-.

Si la SAT desitja conferir apoderament a un tercer perquè en el seu nom efectue els tràmits abans els Administracions Públiques, aquest haurà d'estar inscrit en el Registre de Representants (https://www.accv.es/servicios/registro-de-representantes/), per al qual és obligatori accedir amb el certificat electrònic de la SAT. 

És prega lligen detingudament les instruccions contingudes en cadascun dels procediments telemàtics que a continuació és relacionen, segons siga l'objecte de la tramitació.

El procediment de compliment d'obligacions amb el Regitro està en fase de depuració, per la qual cosa, de manera excepcional, és podrà presentar la documentació a les quals estan obligades els SAT (comptes anuals, altes i baixes de socis, renovació de junta rectora, etc) a través del procediment genèric

ESCRIPTURES I DOCUMENTS NOTARIALS.  Les còpies autoritzades dels escriptures i documents notaris atorgats en format paper que eleven a públic acords socials i hagen de ser objecte d'inscripció registral (ampliació o reducció de capital, modificació d'estatuts, apoderament, cancell·lació per transformació en societat limitada, etc) NO S'HAN DE REMETRE PER VIA TELEMÀTICA, sinó que ha de remetre's la còpia autoritzada (l'escriptura original, no la còpia simple) per correu postal certificat a la següent adreça segons siga el domicili social de la SAT, sense perjudici que, prèvia la seua revisió i, en el seu cas, inscripció, siga retornada degudament diligenciada a la part interessada:

PROVÍNCIA D'ALACANT:
Direcció Territorial de la Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica
Secció de Relacions Agràries-Registre de SAT.
Carrer del Professor Manuel Sala, 2 
03003-Alacant

PROVÍNCIA DE CASTELLÓ:
Direcció Territorial de la Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica
Secció de Relacions Agràries-Registre de SAT.
Avinguda dels Germans Bou, núm. 47-3a planta
12003-Castelló de la Plana

PROVÍNCIA DE VALÈNCIA:
Ciutat Administrativa 9 d'Octubre
Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica
Registre de Societats Agràries de Transformació de la Comunitat Valenciana
Carrer de la Democràcia, núm. 77 (Torre núm. 1)
46018-València