Com sol·licitar una ajuda de la submesura 19.2?

Com sol·licitar una ajuda de la submesura 19.2?

Per a sol·licitar l'ajuda, ha d'estar oberta una convocatòria
En aquest moment no hi ha cap convocatòria oberta

En la convocatòria s'establirà el termini de presentació a més dels imports globals màxims subvencionables per a cada Grup d'Acció Local.

Les persones físiques podran triar en tot moment si es comuniquen amb les Administracions Públiques per a l'exercici dels seus drets i obligacions a través de mitjans electrònics o no, llevat que estiguen obligades a relacionar-se a través de mitjans electrònics amb les Administracions Públiques.

PRESENTACIONS ELECTRÒNIQUES

Les persones obligades a relacionar-se amb la Generalitat a través de mitjans electrònics, en els termes de l'article 14 de la Llei 39/2015, així com els sol·licitants que, no estant obligats a això, opten per aquesta via, presentaran les sol·licituds telemàticament a través de la seu de la Generalitat.

Per a poder accedir a aquest sistema telemàtic el sol·licitant haurà de disposar de signatura electrònica avançada, bé amb el certificat reconegut d'entitat (persones jurídiques) o bé amb el certificat reconegut per a ciutadans (persona física), tots dos emesos per la Autoritat de Certificació de la Comunitat Valenciana.

En el cas de presentar un certificat digital de persona física i que s'actue en representació d'una persona jurídica, s'haurà d'inscriure prèviament en el Registre de representacions de caràcter voluntari davant la Generalitat per a la realització de tràmits per via telemàtica.

Si alguns dels documents a aportar juntament amb la sol·licitud no poden ser presentats de manera telemàtica, es realitzarà el lliurament dels mateixos per registre d'entrada dins del termini de presentació establit en la convocatòria de les presents ajudes.

Depenent del Grup d'Acció Local al qual pertanga el municipi on vaja a realitzar-se la inversió per la qual se sol·licita l'ajuda, la convocatòria establirà els enllaços a través dels quals es realitzarà la tramitació telématica.

PENDENT D'ENLLAÇOS TELEMÀTICS FINS A l'OBERTURA DE NOVA CONVOCATÒRIA

PRESENTACIONS EN PAPER

Les sol·licituds d'ajuda i documentació que les acompanya es presentaran preferentment en el registre de la Conselleria competent en matèria d'agricultura, podent presentar-se també en qualsevol dels registres previstos en la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

Les sol·licituds es dirigiran a la Direcció General amb competències en polítiques de desenvolupament rural.

FORMULARIS A APORTAR AL COSTAT DE LA SOL·LICITUD D'AJUDA

 • Model Sol·licitud d'Ajuda, emplenada en tots els seus apartats i signada pel sol·licitant digitalment o persona degudament autoritzada. En tot cas, quan el sol·licitant actue a través de representant, còpia dels poders actualitzats que acrediten la seua representació o document equivalent segons les prescripcions legals.
 • Dades bàsiques del projecte.
 • Aprovisionament de matèries primeres i comercialització de producte acabat (només empreses agroalimentàries).
 • Pla de viabilitat empresarial (només creació d'empreses no agrícoles).
 • Indicadors socials i d'ocupació.
 • Declaració responsable de la condició de PIME (només empreses agroalimentàries)
 • Declaració responsable d'ajudes concurrents.
 • Declaració responsable de minimis.
 • Declaració responsable compliment normativa mediambiental (només empreses agroalimentàries).
 • Dades de domiciliació bancària.
 • Altra documentació, depenent de quina línia d'ajuda se sol·licite, s'haurà d'aportar la documentació recollida en l'Annex IVDocumentació mínima obligatòria per a l'aprovació de l'ajuda’ de l'Orden 13/2018, de 10 de abril de 2018, de la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural, per la qual s'estableixen les bases reguladores de les ajudes previstes en la submesura 19.2 del Programa de desenvolupament rural de la Comunitat Valenciana 2014-2020, Suport per a la realització d'operacions conforme a l'estratègia de desenvolupament local participatiu, dels grups d'acció local LEADER 2014-2020.

 

No seran admeses a tràmit les sol·licituds que es presenten fora del termini establit en la convocatòria, resolent-se la inadmissió per l'òrgan competent d'aquestes, de conformitat amb el que s'estableix en la legislació vigent en matèria de procediment administratiu comú.

La presentació d'una sol·licitud no generarà cap dret a obtindre subvenció. Igualment, l'inici de les inversions prèviament a la resolució no implicarà cap compromís per part de l'Administració sobre la concessió de l'ajuda. Tampoc determinarà reconeixement de drets en el supòsit que no s'aproven les ajudes en la corresponent llei de pressupostos de la Generalitat Valenciana, o s'excedisquen els imports màxims previstos en les línies pressupostàries que els van aprovar.

 

* Para la Convocatoria 2022 y siguientes, regirá la ORDEN 1/2022, de 14 de enero, de la Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica, per la qual es modifica l'Ordre 13/2018, de 10 d'abril, de la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural, per la qual s'estableixen les bases reguladores de les ajudes previstes en la submesura 19.2 del Programa de desenvolupament rural de la Comunitat Valenciana 2014-2020, Suport per a la realització d'operacions conforme a l'estratègia de desenvolupament local participatiu, dels grups d'acció local LEADER 2014-2020.